พบกับนทิรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่

นิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 4) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
>> 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย
>> นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับสังคมผู้สูงวัย
>> ไบโอซาฟารี Bio Safari
>> มหัศจรรย์พฤกษาเคมีบำบัดโรค
>> การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศกับชีวิตประจำวัน
>> เกมส์ทักษะทางคณิตศาสตร์
>> ผลงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู้การแก้ไขปีญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
>> ตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและผักผลไม้
>> นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางสุขภาพ
>> การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
>> การนวดแผนไทย นวดตัว และฝ่าเท้า
>> การตรวจร่างกายและความรู้การออกกำลังกายเพื่อลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
>> การทำอาหาร-ขนม จากวัตถุดิบในท้องถิ่น
>> การสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปอาหาร
>> นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

แบบฟอร์มการจองเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ (ฟรีรับของที่ระลึกในงาน)
เอกสารประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมการประกวดและแข่งขัน

E-Sports Challenge ดาวน์โหลด
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
การแข่งขันการใช้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad ดาวน์โหลด
การตอบปัญหาทางเคมี ดาวน์โหลด
การประกวดและฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาด ลงทะเบียน
การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ลงทะเบียน
การแข่งขันทักษะภาษาซี ลงทะเบียน
การแข่งขัน URU Network Champion ด้านสายสัญญาณเครือข่าย ลงทะเบียน
การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ฯ IT Genius ลงทะเบียน
การแข่งขันทักษะเกมส์คอมพิวเตอร์ (ROV Championship) ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Internet of Things (IoT) ดาวน์โหลด
นวัตกรรมกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ลงทะเบียน
การตรวจสอบบำรุงรักษา/การต่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดาวน์โหลด
อาหาร-ขนมจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น รับไม่จำกัด