กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT Genius 2018
วัน/เวลาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง GAB207, 208, 209 และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมทุ่งกะโล่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด :
ระดับชั้นและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
· ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน
· การแข่งขันเป็นแบบรายบุคคล โดยสถาบันการศึกษาสามารถส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการ
แข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันต่อสถาบันการศึกษา

วันเวลาและสถานที่การแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 น. - 09.00 น. เริ่มรับลงทะเบียน
เวลา 10.00 น. เริ่มแข่งขันในรอบคัดเลือก
เวลา 13.00 น. เริ่มแข่งขันในรอบตัดสิน
เวลา 14.30น. ประกาศผลและมอบรางวัล

สถานที่ที่ใช้ในการลงทะเบียนและแข่งขัน
ห้อง GAB207, 208, 209 และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมทุ่งกะโล่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขัน IT Genius แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
1.1 รอบคัดเลือกข้อสอบเลือกตอบจำนวน 100 ข้อ เลือกผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดระดับละ 5 คน
1.2 รอบตัดสินแบ่งป็นกิจกรรมดังนี้
1) ตอบคำถามถูกผิด 5 คะแนน
2) เปิดป้ายตอบคำถาม 5 คะแนน
3) เปิดภาพตอบคำถาม 5 คะแนน
4) เลือกป้ายคำถามตามหมวดหมู่ 15 คะแนน
*หมายเหตุถ้าคะแนนเท่ากันจะเปิดป้ายคำถามตามหมวดหมู่จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
2. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสาร และคอมพิวเตอร์อื่นที่กรรมการไม่ได้
จัดเตรียมให้เข้าในห้องจัดการแข่งขัน
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ขอบเขตของเนื้อหาการแข่งขัน
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับ Thailand 4.0
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
5. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ ไอโอที และบิ๊กดาต้า

เกณฑ์การตัดสิน
· กรรมการประกอบด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาคะแนนจากการแข่งขัน
2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
· รอบคัดเลือก เป็นคำถามตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของเนื้อหาการแข่งขัน คำถามมีทั้งหมด 100 ข้อ
เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง และคัดเลือกผู้เข้ารอบตัดสินที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละประเภท
จำนวน 5 อันดับ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาที่ส่งข้อสอบ
· รอบตัดสิน เก็บคะแนนกิจกรรมที่ 1 2 และ 3 ส่วนกิจกรรมจะเป็นการเลือกป้ายปิดคำถามให้
เขียนตอบทั้งหมด 30 ข้อ โดยผู้เข้าแข่งขันผลัดกันเลือกคนละ 3 ข้อ ทุกคนจะต้องตอบคำถามทุก
ข้อจากที่เลือก ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามถูกจะได้ 1 คะแนน ตอบผิดจะได้ 0 คะแนน คะแนนทั้ง
4 กิจกรรมรวมเป็น 30 คะแนน
· ผู้ชนะจะคัดเลือกคนที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 3 อันดับ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ทาง
คณะกรรมการจะพิจารณาจากจำนวนข้อที่ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถาม
· ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท
· ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน จะได้เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หรือ e-mail : chanida@uru.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์
http://www.sci.uru.ac.th/sciweek61/
ไฟล์เอกสาร :
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
อาจารย์ผู้ควบคุม
โรงเรียน/หน่วยงาน
ระดับชั้น
ที่อยู่
โทรศัพท์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธัญธวัชญ์ ธนะพัฒน์โชติกุล
 • เด็กหญิงปภัสสิริย์ ศรีวิจิตร
 • เด็กหญิงพลอยชมพู มาผิว
 • เด็กหญิงนริสรา เกิดยิ้ม

  2. โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธัญธวัชญ์ ธนะพัฒน์โชติกุล
 • เด็กหญิงภัทรวดี จงมีความสุข
 • เด็กหญิงปภาวริณทร์ มุ่งรวยกลาง
 • เด็กหญิงอัจฉริยา แปงการิยา

  3. สวรรค์อนันต์วิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายยุษธพิชัย ตามควร
 • นางสาวกาญจนา หอมเย็น
 • นายประวันวิทย์ ธิชากรณ์

  4. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ระดับชั้น : ม.ปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายปราโมทย์ วงศ์คำ
 • นายธนกฤต ทองหล่อ
 • นายปรัญชัย ใจประสงค์

  5. สวรรค์อนันต์วิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูสังวาลย์ ชูหน้า
 • เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณทา
 • เด็กชายกฤช ป๊อกหลง
 • เด็กชายพิทวัส โต๊ะถม
 • เด็กชายญาณาธิป กัลยาณธรรม

  6. อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ม.ปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางนุสลา รัฐธรรม
 • นายวัชระ วิริยะกุล
 • นางสาวปุณณมา มาสุด
 • นายณัฐนันท์ ทองเชิด
 • นางสาวศิริประไพ รวดพวง

  7. ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ระดับชั้น : ม.ปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูมานพ จันทร์หอม
 • นายกิตติภูมิ มีการ
 • นายวัชระ พินแก้ว