กิจกรรมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
วัน/เวลาระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาหรือเทียบเท่า วันที่ 17 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานที่เข่งขัน ห้อง GAB301, 320 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมทุ่งกะโล่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด :
1. ระดับชั้นและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ ระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันการศึกษาสามารถส่งนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โดยจำนวนทีมไม่เกิน 2 ทีมต่อสถาบันการศึกษา

2. วันเวลาและสถานที่การแข่งขัน
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. กรรมการชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.00-11.00 น. แข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
11.10-12.00 น. ประเมิน และประกาศผลพร้อมมอบรางวัล
สถานที่เข่งขัน ห้อง GAB301, 320 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมทุ่งกะโล่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. รายละเอียดการแข่งขันและหลักเกณฑ์เฉพาะ
3.1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน คณะกรรมการจัดให้โดยไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
3.2 ให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ Turbo C หรือ DevC++ หรือ Code:Blocks เท่านั้น
3.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

4. เนื้อหาการแข่งขัน
4.1 การใช้คำสั่งเกี่ยวกับการรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล (input and output)
4.2 การใช้คำสั่งควบคุม (flow control)
4.3 การใช้ตัวแปรชุด (array)
4.4 การใช้ตัวชี้ (pointer)
4.5 การใช้คำสั่งเกี่ยวกับจัดการแฟ้มข้อมูล (file)

5. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกตามความเหมาะสมดังนี้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
5.1 ระยะเวลา 10 คะแนน
5.2 อัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหา 20 คะแนน
5.3 ประสิทธิภาพของโปรแกรม 20 คะแนน
5.4 ความถูกต้องของโปรแกรม 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน

6. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมวุฒิบัตร

7. กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -10 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 หรือ
e-mail : chanida@uru.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์
http://www.sci.uru.ac.th/sciweek61/
ไฟล์เอกสาร :
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.
2.
อาจารย์ผู้ควบคุม
โรงเรียน/หน่วยงาน
ระดับชั้น
ที่อยู่
โทรศัพท์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. สวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวสันต์ กันชาติ
 • นายธนกฤต ทองหล่อ
 • นายสหชัย แผลงฤทธิ์

  2. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์ และนายวัฒนา เมฆี
 • เด็กชายศิวัส อิ่มสุขศรี
 • เด็กชายภูเบศร์ เรืองคุ้ม

  3. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์ และนายวัฒนา เมฆี
 • นายธนดล สินอนันต์วานิช
 • นายพิชัยยุทธ์ บริสุทธิบงกช

  4. อุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายตรัยมิตร รูปใส นางกนกอร ผาสีกาย
 • นางสาวญานิศา มูลสองแคว
 • นายชลกร รักธรรม