กิจกรรมการประกวดการจัดสวนถาด
วัน/เวลาระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง GAB 115 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
รายละเอียด :
การประกวดจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561


กำหนดการ

ลงทะเบียนเวลา 13.30 – 14.00 น.

บรรยาย : หลักศิลปะในการจัดสวน 14.00 – 14.30 น.

บรรยายและปฏิบัติการ : การจัดสวนถาดเวลา 14.45 – 15.45 น.

สรุป / มอบรางวัล / ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวลา 15.45 – 16.00 น.


รายละเอียดกฏเกณฑ์ กติกา จะประกาศให้ทราบในที่ประกวด

- แต่ละสถาบันสามารถส่งนักเรียน/นักศึกษาจัดสวนฯได้ไม่เกินทีมละ 4 คน รับจำนวนจำกัด
จำนวน 30 ทีม เรียงลำดับตามวันที่ส่งใบสมัคร(ไม่เสียค่าสมัคร)
กรุณาเขียนชื่อสะกดการันต์ให้ชัดเจน

-ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มา ทางผู้จัดจะจัดให้ หลักเกณฑ์ ปฐมนิเทศ บรรยายความรู้ ก่อนการปฏิบัติ- รางวัลมีทั้ง 3 ระดับแยกเป็น

รางวัลชนะเลิศ 800 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 600 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นเงิน 400 บาท

มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ทุกรางวัล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มรภ.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1711 หรือ 086-9352027 ในวันและเวลาราชการ


กรุณาส่งใบสมัคร มายัง สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 หรือโทรสาร 055-411096 ต่อ 1711 ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ไฟล์เอกสาร :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกันยารัตน์ ท้องธาร,นายมนตรี พรหมสนธิ์
 • เด็กชายภพธรรม กันจ้อย
 • เด็กหญิงอรัญญา สังฆพร
 • เด็กหญิงขวัญตา เฮงสวัสดิ์
 • เด็กหญิงพิมพา เมืองสังฆ์

  2. โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธิติสรรค์ แย้มมูล
 • นางสาวศิริประไพ รวดแพง
 • นายศิริยศ กาวินัน
 • นายธนากร คนหลัก
 • นางสาวศิริรัตน์ อุดเลิศ

  3. ท่าปลาประชาอุทิศ
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอุกฤษฎ์ สิริมาวรวุฒิ นางหทัยทิพย์ สมทอง
 • นางสาวกรนิกา กันยา
 • นางสาวจิราวรรณ จันต๊ะสุรินทร์
 • นางสาวสุนิตา รินสาร

  4. ท่าปลาประชาอุทิศ
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอุกฤษฎ์ สิริมาวรวุฒิ , นางหทัยทิพย์ สมทอง
 • เด็กหญิงสุรีรัตน์ กันยา
 • เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปะสาวะโท
 • เด็กหญิงญาณี สุยา

  5. ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
  ระดับชั้น : ม.ต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวราพงษ์ ช่างเจริญ
 • เด็กชายณัฐชนน ทรงคงดวงดี
 • เด็กชายณัฐ แซ่หยาง
 • เด็กชายธีระพัฒน์ ศิรินูเลิศ
 • เด็กชายชาติชาย แซ่ย่า

  6. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ระดับชั้น : ม.ปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอนุชิต ดวงดาว
 • นายลัทธพล เจตนา
 • นายจักรพงษ์ กล้าหาญ
 • นายมีชัย เอี่ยมประเสริฐ

  7. เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวธมลวรรณ กันทะเขียว
 • ดฺญฺ มยุรี อาชาวัฒนกุล
 • ด.ช.รัฐศาสตร์ ทรงคงดวงดี
 • ด.ช.ไกรวิทย์ แสงม้า

  8. โรงเรียนหวัวเฉียว
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสมบูรณ์ อินใจ
 • ด.ญ,พิชญาภา บุญเปรื่อง
 • ด.ญ.พลอยไพลิน วงษ์ษา
 • ด.ญ.ลลิตา ค้ำชู
 • ด.ญ.ลีลาวดี วุธนู

  9. โรงเรียนหวัวเฉียว
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสมบูรณ์ อินใจ
 • ด.ช.สิทธิโชติ อุตสาห์
 • ด.ญ.ณัฐนิชา จันเพิ้ง
 • ด.ญ.ณัฐนิชา เงินมูล
 • ด.ญ. ชนกนันทินี บุญจันทรง

  10. โรงเรียนอบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเกียรติศักดิ์ กันฉิ่ง
 • นายธีรโชติ คำเหลือง
 • นายจเร ไกรราช
 • นายณัฐภูมิ ถุงแก้ว

  11. สันติสุขพิทยาคม
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน , นางเสาวลักษณ์ สายสอน
 • นายธนพล แซ่เฮ้อ
 • นายชวิน แซ่ว่าง
 • นายปราการ อินนา
 • นายเจษฏากร ศรีบุรินทร์

  12. โรงเรียนอบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น :
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายถนอม จินดาขัด
 • ด.ญปิยะธิดา สมบูรณ์เถกิง
 • ด.ช.พิชานนท์ แวมะมิง

  13. โรงเรียนอบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเกียรติศักดิ์ กันฉิ่ง
 • ด.ช.ธนวัฒน์ อินต๊ะเสน
 • ด.ช.ศุภสัณห์ มานะยิ่ง
 • ด.ช.จิรุเดช ถุงแก้ว

  14. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายดนัย ปานศรี
 • นางสาวณัฐพร จันทร์พันธ์
 • นางสาวกมลชนก ถอนอก
 • นางสาวกานต์ธิดา พันธ์งาม

  15. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายดนัย ปานศรี
 • ด.ช.สุพรรณรัตน์ ลุนนา
 • ด.ช.นัฐวัตน์ พาไธสง
 • ด.ญ.ทวรค์ยา กองจันทร์

  16. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายกัมปนาท สังบัวแก้ว,นางสาวสุมินตา คำแปง
 • ด.ญ.ญาดา คำมา
 • ด.ญ.แพรวา แคนชัย
 • ด.ญ.บัณฑิตา เครือจันผา
 • ด.ญ.ณัฎณิชา จำเริญวัย

  17. โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายชาญศักดิ์ แสงสว่าง,นายวุฒิชัย แก้วจ้อน
 • ด.ญ.อมรรัตน์ เกตุละ
 • ด.ญ.ณัชชา อภัยภักดี
 • ด.ญ.จันทมณี ขัดชุมพล
 • ด.ช.ธนพนธ์ วงค์ปิยะ

  18. โรงเรียนวัดพญาปันแดน
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายทศพร ตุ้ยเล็ก
 • ด.ช.ชยพล สมบูรณ์
 • ด.ช.บุญญรักษ์ พรารักษ์
 • ด.ช.ศุณานนท์ เจริญพร้อม
 • ด.ช.ฐัตวัฒน์ ไชยภา

  19. โรงเรียนบ้านผักขวง อ.ทองแสนขัน
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววันวิสา ทิแก้ว
 • ด.ช.ศิริโชค ครุธเพรช์
 • ด.ญ.สุทธิดา โพธิ์สาพิมพ์
 • ด.ญ.กันต์กมล ขวัญเมือง
 • ด.ช.ธีรวัฒน์ ครุธเพรช์

  20. โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน,นางเสาวลักษณ์ สายสอน
 • นายธนพล แซ่เฮ้อ
 • นายชวิน แซ่ว่าง
 • นายปราการ อินนา
 • นายเจษฏากร ศรีบุรินทร์

  21. โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวปุณินันท์ คำเต่ย
 • ด.ญ.ณัฐณิชา วงศ์รอบ
 • ด.ญ.ปัณฑิตา โพธิ์จันทร์
 • ด.ช.สรายุทธ ปัญญามูล
 • ด.ช.นภาพล คำสุรินทร์

  22. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสุพจน์ ตาด้วง
 • นายสุทธิชาติ กลนาวา
 • นางสาววรรณพร สายเนตร
 • เด็กหญิงชุติมณฑน์ คำวงศ์
 • เด็กหญิงชมชนก จันรอน

  23. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสุพจน์ ตาด้วง
 • ด.ช.ปวิริศ ติ๊บปินวง
 • นายยศกร กันทะลอง
 • ด.ญ.นริสรา ครึ่งมี
 • ด.ญ.วริศรา หล้าแดง

  24. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายบุญเสริม คุ้มสุวรรณ
 • ด.๙.รัชชานนท์ ทองสุข
 • ด.ญ.จิรัญญา พิจารโชติ
 • ด.ญ.ณินทิรา ปิยะจิรากุล
 • ด.ญ.เบญจมาศ ยศนีย์

  25. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสามารถ สิทธิวงศ์
 • นางสาวนภารัตน์ บุญยืน
 • นางสาวมัณฑณา ทวีไชย
 • นางสาวสิริวิมล เปียหล้า
 • นางสาวชลธิชา แหวนทอง

  26. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสามารถ สิทธิวงศ์
 • นางสาวชนิดาพร เสาร์แก้วคำ
 • นางสาวสุภาณี ปัญญาเครือ
 • นางสาวปวีณ์กร วัฒโล
 • นางสาวอรวรรณ ตุ่นนิ้ว

  27. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายณัฐพนธ์ ฟูใจ,นางสาวสุมินตา คำแปง
 • นางสาวรุ่งทิพย์ มณีศรี
 • นางสาวสุธิตา ทองแก้ว
 • นางสาวมนัสวี ชมภูน้อย
 • นางสาวพิชชภา กันไชย

  28. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสุนันท์ อ่วมแจง,นางสาวมนฐิตา ประเดิม
 • นางสาวมาริษา เกิดเจริญ
 • นางสาวหนึ่งฤทัย โนนพยอม
 • นางสาวฐณิชา พุ่มอรัญ
 • นางสาวภิญญาพัชญ์ เที่ยงตรง

  29. โรงเรียนเจริญวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางวรพรรณ เที่ยงบุทวี
 • ด.ญ.จันทกานต์ วงษ์หวาด
 • ด.ญ.พันธุ์ณัฎฐา ลำใย
 • ด.ญ.นวลอนงค์ จันทร์ศรี
 • ด.ญ.ศศิธร กำเกิด

  30. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางจิตราภา สวรรณ์อร่าม
 • นางสาวจุฑามาศ ทาปะโค
 • นางสาวสุทธิตา จันโจ่
 • นางสาววัญญา พิมพ์สวัสดิ์
 • นางสาวจีรพรรณ กลุ่มยา

  31. โรงเรียนสหคริสเตียน
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : ว่าที่ ร.ต. แพรนภา สวนแก้ว
 • นายนราธิวัฒน์ คุ้มมี
 • นายศรพิชัย มีทา
 • นายธนวัฒน์ น้อยนาฝาย
 • นางสาวดุจเพชรพลอย แก้วเนตร

  32. โรงเรียนบ้านปางวุ้น
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสวรรค์ กองแก้ว
 • ด.ช.สุทด คงใส
 • ด.ช.ธนธรณ์ รนบาง
 • ด.ช.สิริชัย ทองแดง
 • ด.ช.พศกร สุมรอด

  33. โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตรา
 • ด.ช.นิวุฒฺ เมืองเสือ
 • ด.ญ.ธิดา เมาลิชาติ
 • ธนัชชา บุญไหว้

  34. โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตรา
 • ด.ญ.นาฏนัฐฎา อ้นน้อย
 • ด.ญ.สุนันทา ศูนย์กลาง
 • ด.ช.คฑาวุฒิ ศูนย์กลาง

  35. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์(แห่งที่ 2)
  ระดับชั้น : มัธยมตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวหทัยชนก ทองหล่อ,นางสาวนริศรา รอดมั่น
 • ด.ญ. กันต์กนิฐ วิเศษเพ็ง
 • ด.ญ. มาริษา ทิงิ้วงาม
 • ด.ญ. ปิ่นชนก คำเพ็ง
 • ด.ญ. มีนตรา เขียวจันทร์แสง

  36. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ (แห่งที่ 2)
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสุทธิชัย เดโชชัย,นางสาวหทัยชนก ทองหล่อ
 • ด.ญ. ณัฐชาพร นาคทอง
 • ด.ญ. อมรมรรณ ตันหิง
 • ด.ญ. สรัลชนา อ่ำเมือง
 • น.ส. ขวัญแก้ว สีหนาท