กิจกรรมการประกวดการจัดสวนถาด
วัน/เวลาระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง GAB 115 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
รายละเอียด :
การประกวดจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561


กำหนดการ

ลงทะเบียนเวลา 13.30 – 14.00 น.

บรรยาย : หลักศิลปะในการจัดสวน 14.00 – 14.30 น.

บรรยายและปฏิบัติการ : การจัดสวนถาดเวลา 14.45 – 15.45 น.

สรุป / มอบรางวัล / ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวลา 15.45 – 16.00 น.


รายละเอียดกฏเกณฑ์ กติกา จะประกาศให้ทราบในที่ประกวด

- แต่ละสถาบันสามารถส่งนักเรียน/นักศึกษาจัดสวนฯได้ไม่เกินทีมละ 4 คน รับจำนวนจำกัด
จำนวน 30 ทีม เรียงลำดับตามวันที่ส่งใบสมัคร(ไม่เสียค่าสมัคร)
กรุณาเขียนชื่อสะกดการันต์ให้ชัดเจน

-ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มา ทางผู้จัดจะจัดให้ หลักเกณฑ์ ปฐมนิเทศ บรรยายความรู้ ก่อนการปฏิบัติ- รางวัลมีทั้ง 3 ระดับแยกเป็น

รางวัลชนะเลิศ 800 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 600 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นเงิน 400 บาท

มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ทุกรางวัล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มรภ.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1711 หรือ 086-9352027 ในวันและเวลาราชการ


กรุณาส่งใบสมัคร มายัง สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 หรือโทรสาร 055-411096 ต่อ 1711 ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ไฟล์เอกสาร :
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
อาจารย์ผู้ควบคุม
โรงเรียน/หน่วยงาน
ระดับชั้น
ที่อยู่
โทรศัพท์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกันยารัตน์ ท้องธาร,นายมนตรี พรหมสนธิ์
 • เด็กชายภพธรรม กันจ้อย
 • เด็กหญิงอรัญญา สังฆพร
 • เด็กหญิงขวัญตา เฮงสวัสดิ์
 • เด็กหญิงพิมพา เมืองสังฆ์

  2. โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธิติสรรค์ แย้มมูล
 • นางสาวศิริประไพ รวดแพง
 • นายศิริยศ กาวินัน
 • นายธนากร คนหลัก
 • นางสาวศิริรัตน์ อุดเลิศ