กิจกรรมการประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
วัน/เวลาระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง GAB 115 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
รายละเอียด :
การประกวดจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561

กำหนดการ

ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น.
บรรยาย : หลักศิลปะ 09.00 – 10.00 น.

บรรยายและปฏิบัติการ : วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 10.00 – 12.00 น.

สรุป / มอบรางวัล / ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 14.00 – 14.30 น.

รายละเอียดกฏเกณฑ์ กติกา จะประกาศให้ทราบในที่ประกวด

- แต่ละสถาบันสามารถส่งนักเรียนระดับละ 2 คน รับจำนวนจำกัด
จำนวน 100 คน เรียงลำดับตามวันที่ส่งใบสมัคร(ไม่เสียค่าสมัคร) กรุณาเขียนชื่อสะกดการันต์ให้ชัดเจน

- ทางผู้จัดจะจัดให้ หลักเกณฑ์ ปฐมนิเทศ บรรยายความรู้ ก่อนการปฏิบัติ


- รางวัลมีทั้ง 3 ระดับแยกเป็น
รางวัลชนะเลิศ 600 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 400 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 300 บาท
มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ทุกรางวัลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มรภ.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1711 หรือ 086-9352027 ในวันและเวลาราชการ

กรุณาส่งใบสมัคร มายัง สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 หรือโทรสาร 055-411096 ต่อ 1711 ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ไฟล์เอกสาร :
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.
2.
อาจารย์ผู้ควบคุม
โรงเรียน/หน่วยงาน
ระดับชั้น
ที่อยู่
โทรศัพท์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกันยารัตน์ ท้องธาร,นายมนตรี พรหมสนธิ์
  • เด็กหญิงเสริมสุดา ดอกบัว
  • เด็กหญิงพัชลักษณ์ ปานเพ็ง