กิจกรรมการประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
วัน/เวลาระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง GAB 115 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
รายละเอียด :
การประกวดจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561

กำหนดการ

ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น.
บรรยาย : หลักศิลปะ 09.00 – 10.00 น.

บรรยายและปฏิบัติการ : วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 10.00 – 12.00 น.

สรุป / มอบรางวัล / ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 14.00 – 14.30 น.

รายละเอียดกฏเกณฑ์ กติกา จะประกาศให้ทราบในที่ประกวด

- แต่ละสถาบันสามารถส่งนักเรียนระดับละ 2 คน รับจำนวนจำกัด
จำนวน 100 คน เรียงลำดับตามวันที่ส่งใบสมัคร(ไม่เสียค่าสมัคร) กรุณาเขียนชื่อสะกดการันต์ให้ชัดเจน

- ทางผู้จัดจะจัดให้ หลักเกณฑ์ ปฐมนิเทศ บรรยายความรู้ ก่อนการปฏิบัติ


- รางวัลมีทั้ง 3 ระดับแยกเป็น
รางวัลชนะเลิศ 600 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 400 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 300 บาท
มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ทุกรางวัลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มรภ.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1711 หรือ 086-9352027 ในวันและเวลาราชการ

กรุณาส่งใบสมัคร มายัง สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 หรือโทรสาร 055-411096 ต่อ 1711 ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ไฟล์เอกสาร :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกันยารัตน์ ท้องธาร,นายมนตรี พรหมสนธิ์
 • เด็กหญิงเสริมสุดา ดอกบัว
 • เด็กหญิงพัชลักษณ์ ปานเพ็ง

  2. โรงเรียนหวัวเฉียว
  ระดับชั้น : ป.6
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสมบูรณ์ อินใจ
 • ด.ญ.ดิศรินทร์ ขำเกตุ
 • ด.ญ.ฑิมพิกา เชื้อบุญไม้

  3. โรงเรียนพิชัย
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกนกวรรณ เที่ยงฟัก , นางกมลทิพย์ สำราญจักร์
 • นางสาว นันทวดี น้อยเสม
 • นางสาว ศิริญทิพย์ ทองคำอ้น

  4. โรงเรียนพิชัย
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกนกวรรณ เที่ยงฟัก , นางกมลทิพย์ สำราญจักร์
 • เด็กหญิงฐานนันท์ สิงห์เปรม
 • เด็กหญิงรัชชาพร บัวนุช

  5. โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายชาญศักดิ์ แสงสว่าง,นายวุฒิชัย แก้วจ้อน
 • ด.ญ. อรทัย ตังทมาย
 • ด.ช.ศิวกร เขียวน้อย

  6. โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายชาญศักดิ์ แสงสว่าง,นายวุฒิชัย แก้วจ้อน
 • ด.ช.นิคม มะโนคำ
 • ด.ญ.ญานิภา แซ่จ้าว

  7. โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายชาญศักดิ์ แสงสว่าง,นายวุฒิชัย แก้วจ้อน
 • ด.ญ.บุญญาภัทร ใสแจ่ม

  8. โรงเรียนสา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางมาลี ไชยยศ
 • นายณัฐกิตติ์ ตาแปง
 • นายเมธาสิทธิ์ คำสุหล้า

  9. โรงเรียนสา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนภัสสร คำเครื่อง
 • ด.ช.อภินนท์ คำแก้ว
 • ด.ญ.แพร์ลดา กองทอง

  10. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : อ. อังสุดา สิงห์ใส
 • นางสาว ชลธิดา วงษ์แก้ว
 • นางสาว สุภัทรสร ดวงจันทร์

  11. โรงเรียนวัดพญาปันแดน
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสาวิตร เกิดเจริญ
 • ด.ญ.พิมพ์ทองทา สดชื่น
 • ด.ญ.พิมพ์มาดา เมืองเกิด

  12. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายทวีชัย จินะใจ
 • ด.ช.ณนทกร สิริปิยะสงห์
 • ด.ช.ปองพล สืบแก้ว

  13. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายทวีชัย จินะใจ
 • ด.ช.ธนพัฒน์ รัตนะ
 • ด.ช.ธนวัฒน์ รัตนะ

  14. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายทวีชัย จินะใจ
 • นางสาวนภัสกร ชนะบำรุง
 • นางสาววิรากร ยะกุนา

  15. โรงเรียนพิริยาลัย
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวสุภัทรา วิชาเหล็ก
 • นายสุทธิภัทร กาศสมบูรณ์

  16. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสามารถ สิทธิวงศ์
 • นางสาวณัฐธิชา สายจันทร์
 • นางสาวปิยะนุช กำลังมาก

  17. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายบุญเสริม คุ้มสุวรรณ
 • ด.ญ.จันทร์จิราภรณ์ ใจใส
 • ด.ญ.กัญญารัตน์ ค้างคีรี

  18. โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายณัฐภล ศักดิ์สงวน
 • นางสาวสุดธิดา แก้วดิษฐ์
 • นางสาวลัคณา อ่อนศรี

  19. โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายณัฐภล ศักดิ์สงวน
 • ด.ช.วชิรวุธ ขวัญอ่อน
 • ด.ช.ณัฐธยาณ์ อุ่นแก้ว

  20. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายฐิติกร วาสนาตระกูล
 • เด็กหญิงศศิรัตน์ กลิ่นพยอม
 • เด็กหญิงชลลดา วรรณกุล

  21. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายถนอม จินดาขัด
 • เด็กหญิงปิยธิดา สมบูรณ์เถกิง
 • เด็กชายพิชานนท์ แวมะมิง

  22. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางจิตราภา สวรรณ์อร่าม
 • นายธนโชค จามูล

  23. โรงเรียนสหคริสเตียน
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสมปอง ปล้องข้น
 • ด.ญ.วันวิสาข์ แก้ววังอ้อ

  24. เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
  ระดับชั้น : ป.1-3
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางวิลาวัลย์ ขันอินทร์ และ นางสาวทวีพร ช่วยศรี
 • เด็กชายสืบ ศรุติสุต
 • เด็กหญิงญาดา ชัยยา

  25. เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
  ระดับชั้น : ป.4-6
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิลาวัลย์ ขันอินทร์ และ นางสาวทวีพร ช่วยศรี
 • เด็กชายสิทธิโชค ชุ่มสุวรรณ
 • เด็กหญิงอรพินท์ เทิ้มด้วง

  26. เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
  ระดับชั้น : ป.4-6
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิลาวัลย์ ขันอินทร์ และ นางสาวทวีพร ช่วยศรี
 • เด็กหญิงนิษิตา อุทิตสาร
 • เด็กหญิงภัทรธิดา ลังก้า

  27. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี105
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง
 • ปรางขวัญ หุ่นลำภู
 • จุฑามาศ ปรุใหญ่

  28. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง
 • นางสาวมัณฑนา ลีลาศ
 • นางสาวกานต์มณี ศรีคำ

  29. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง
 • นางสาวกนิษฐา สุน้อง

  30. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง
 • ด.ญ.แก้วขัวญ ภูสี
 • ด.ญ.สุภธิดา พลจตุรัส

  31. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง
 • ด.ญ.ชาลิสา เงินคำ
 • ด.ญ.กรรณิการ์ พิมพาเรียน

  32. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง
 • ด.ญ.ณัฏฐ์ชุดา รอดแป้น
 • ด.ญ.อชิรญา กันตา

  33. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง
 • ด.ญ.นันธิมา เพ็ชรจอก
 • ด.ญ.สุชาดา อินถา

  34. โรงเรียนบ้านปางวุ้น
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวชนัญญา กันหลวง
 • ด.ญ.ณัฏฐชา พ่วงจีน
 • ด.ญ.ปิยานัท ขวานา