พบกับนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่

กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเกษตรศาสตร์
>> นิทรรศการเปิดโลกดาราศาสตร์ไทย "151 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอและ ระบบสุริยะ"
>> นิทรรศการเปิดเลนส์ส่องโลกดาราศาสตร์เพื่อการศึกษา
>> นิทรรศการ STEM ศตวรรษที่ 21
>> นิทรรศการมหัศจรรย์แร่ธาตุ
>> นิทรรศการโลกแห่งพฤกษศาสตร์ Botany World
>> นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
กิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> เกมส์ฝึกทักษะการคิด
>> เรขาคณิต "ชวนพิศวง"
>> นวัตกรรมวิทยาการ
>> คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> นิทรรศการสื่อและผลงานของนักศึกษาด้าน
>> คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> บิงโกแสนสนุก
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
>> นิทรรศการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(ตุ๊กตาสมุนไพรดับกลิ่น)
>> ยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
>> โลชั่นสมุนไพร
>> เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
>> นิทรรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางสุขภาพ และนิทรรศการ ศิลปะบาบัด
>> Blood glucose and blood lactate (ตรวจวัดระดับน้าตาลและกรดแลคติกในเลือด)
>> นิทรรศการ muscle motion(การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ)
>> นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมการประกวดและแข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (อ่านรายละเอียด)
การประกวดภาพยนตร์สั้นทางสิ่งแวดล้อม “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ”
การประกาศภาพถ่ายทางสิ่งแวดล้อม “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ”
 การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ลงทะเบียน
 การประกวดและฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาดลงทะเบียน
 การประกวดภาพศิลปะจากเมล็ดพืชลงทะเบียน
 การประกวดสุนทรพจน์ทางสิ่งแวดล้อมลงทะเบียน
 การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมีลงทะเบียน
 การประกวด Sticker Lineลงทะเบียน
 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีลงทะเบียน
 การแข่งขันทักษะ URU Network Champion ด้านสายสัญญาณ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cabling 2019) ลงทะเบียน
 การแข่งขันเกมส์ทางคอมพิวเตอร์ ROV Championshipลงทะเบียน

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาหาร-ขนมจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า