การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ระดับ :ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันแข่ง :วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น
สถานที่ :ห้องสมุด ชั้น 2
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.2
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย
 • นางสาวอรัญญา เกตุขาว
 • การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

2. โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.2
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย
 • เด็กหญิงกรกันยา แก้วอาจ
 • การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

3. สุโขทัยวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวยุพิน อยู่เปีย
 • นางสาวสลิลทิพย์ ออมสิน

4. โรงเรียนนาอินวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.5
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายดำรงค์ นวลสีใส
 • นางสาวเมษา ทองคำ
 • การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

5. โรงเรียนนาอินวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.5
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายดำรงค์ นวลสีใส
 • นายเทพรังสรรค์ จันทร์ดำ
 • การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

6. เจริญราษฎร์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวชรินรัตน์ จันทร์ฝาย
 • นางสาวจิรภิญญา เสนาคำ
 • นางสาวกัณฐิกา วงศ์ผาบุตร

7. เจริญราษฎร์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางวลาวัลย์ วงค์ญาติ
 • เด็กชายณัฐพงศ์ ม้าวิ่ง
 • เด็กชายวีรเชษฐ์ แก้วสมนึก

8. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์​
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษา​ปีที่ 6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสมพงษ์ อัคจร
 • นายธนพนธ์ ทับก๋า
 • น.ส.เลวี บุญคง

9. สุโขทัยวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวยุพิน อยู่เปีย
 • นางสาวพรรภา ปะสาวะเท

10. โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ประถมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิลาวัลย์ ขันอินทร์
 • ด.ญภัทรธิดา ลังก้า
 • ด.ญอรพินธ์ เทิ้มด้วง

11. โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววิลาวัลย์ ขันอินทร์
 • ด.ญพนิดา สนเอี่ยม
 • ด.ญณัชชา อภัยภักดี

12. โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ประถมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็ง
 • ด.ญ.อภิรดี นิยมญาติ
 • การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

13. โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ประถมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็ง
 • ด.ญ.ฐานัชฌา คำปา
 • การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

14. โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธมศึกษาตอนต้นศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็ง
 • ด.ช.ดนัย โพธิ์เนตร
 • ด.ช.ธีนทัศน์ สีทำ

15. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวมณีเกศ รอบโลก
 • เด็กชายณัฐพล เขื่อนนันท์
 • เด็กชายกนกพล โพนปลัด

16. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวมณีเกศ รอบโลก
 • นางสาวสุชัญญา ยิ้มอ่ำ
 • นางสาววรรณณิฌา นัดประสพ

17. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอำพล มะโนคำ
 • สามเณรธนชาติ ศรีเมืองสุข

การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0801174217
2 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม นางสาวอรัญญา เกตุขาว ม.2
3 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ม.2
4 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0801174217
5 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม เด็กหญิงกรกันยา แก้วอาจ ม.2
6 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ม.2
7 สุโขทัยวิทยาคม นางสาวยุพิน อยู่เปีย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0845012135
8 สุโขทัยวิทยาคม นางสาวสลิลทิพย์ ออมสิน ม.ปลาย
9 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นายดำรงค์ นวลสีใส ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0979374232
10 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นางสาวเมษา ทองคำ ม.5
11 โรงเรียนนาอินวิทยาคม การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ม.5
12 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นายดำรงค์ นวลสีใส ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0979374232
13 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นายเทพรังสรรค์ จันทร์ดำ ม.5
14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ม.5
15 เจริญราษฎร์ นางสาวชรินรัตน์ จันทร์ฝาย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0875653927
16 เจริญราษฎร์ นางสาวจิรภิญญา เสนาคำ มัธยมศึกษาตอนปลาย
17 เจริญราษฎร์ นางสาวกัณฐิกา วงศ์ผาบุตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
18 เจริญราษฎร์ นางวลาวัลย์ วงค์ญาติ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0895608671
19 เจริญราษฎร์ เด็กชายณัฐพงศ์ ม้าวิ่ง มัธยมศึกษาตอนต้น
20 เจริญราษฎร์ เด็กชายวีรเชษฐ์ แก้วสมนึก มัธยมศึกษาตอนต้น
21 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์​ นายสมพงษ์ อัคจร ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0824961664
22 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์​ นายธนพนธ์ ทับก๋า มัธยมศึกษา​ปีที่ 6
23 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์​ น.ส.เลวี บุญคง มัธยมศึกษา​ปีที่ 6
24 สุโขทัยวิทยาคม นางสาวยุพิน อยู่เปีย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 084-5012135
25 สุโขทัยวิทยาคม นางสาวพรรภา ปะสาวะเท ม.ปลาย
26 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร นางสาววิลาวัลย์ ขันอินทร์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0892682428
27 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ด.ญภัทรธิดา ลังก้า ประถมศึกษา
28 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ด.ญอรพินธ์ เทิ้มด้วง ประถมศึกษา
29 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร นางสาววิลาวัลย์ ขันอินทร์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0892682428
30 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ด.ญพนิดา สนเอี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
31 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ด.ญณัชชา อภัยภักดี มัธยมศึกษาตอนต้น
32 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็ง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 081-0469760
33 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ด.ญ.อภิรดี นิยมญาติ ประถมศึกษา
34 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ประถมศึกษา
35 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็ง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 081-0469760
36 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ด.ญ.ฐานัชฌา คำปา ประถมศึกษา
37 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ประถมศึกษา
38 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็ง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 081-0469760
39 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ด.ช.ดนัย โพธิ์เนตร มัธมศึกษาตอนต้นศึกษา
40 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ด.ช.ธีนทัศน์ สีทำ มัธมศึกษาตอนต้นศึกษา
41 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวมณีเกศ รอบโลก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0822251299
42 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชายณัฐพล เขื่อนนันท์ ม.3
43 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชายกนกพล โพนปลัด ม.3
44 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวมณีเกศ รอบโลก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0822251299
45 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวสุชัญญา ยิ้มอ่ำ ม.6
46 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาววรรณณิฌา นัดประสพ ม.6
47 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน นายอำพล มะโนคำ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0864353162
48 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน สามเณรธนชาติ ศรีเมืองสุข มัธยมศึกษาตอนต้น