การประกวดและฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาด
ระดับ :ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันแข่ง :วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น
สถานที่ :ห้องสมุด ชั้น 2
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูสมพง อัคจร
 • เด็กหญิง กษมา สิงหาบุตร
 • เด็กชาย จิรโรจน์ กามอ้อย
 • เด็กชาย ปวิตร วงศ์ษา

2. ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูสมพงษ์ อัคจร
 • นางสาว ปวีณ์กร วัฒโล
 • นางสาว มัณฑาณา ทวีไชย
 • นายชานนท์ หน่อจำปา

3. ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูสมพงษ์ อัคจร
 • นางสาว ชลธิชา แหวนทอง
 • นางสาว นริสรา ครึ่งมี
 • นาย รัชชานนท์ ทองสุข

4. มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวเปรมฤดี รู้สมัย
 • นางสาววันวิสา เม่นเผือก
 • นางสาวกมลวรรณ บัญญัติ
 • นางสาวปราณี ทองแก้ว
 • นางสาวพิณทองทิพย์ อาจารย์

5. มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวเปรมฤดี รู้สมัย
 • นางสาวปัทมา ขาวสุข
 • นางสาวพัชราภา มั่งมี
 • นางสาวณาธิณี บานแย้ม
 • นางสาวปาริชาติ ไชโย

6. พิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู รณชัย โปร่งแสง
 • น.ส. วรัชญ์ณิศภัทร พุ่มพันฆ้อง
 • น.ส. ณัฐสุดา มีมาสุข
 • น.ส. นภัสกร เอมอ่ำ

7. สุโขทัยวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวยุพิน อยู่เปีย
 • นายวรินทร ชู่ช่วย
 • นางสาวรัฐพร พุ่มหมอก
 • นางสาวพรปฏิภาณ ด่านปาน

8. ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายดนัย ปานศรี
 • เด็กชายกิตติพงศ์ ส่งพ่วง
 • เด็กชายชัยเดช เอี่ยมหุ่น
 • เด็กชายพรเทพ เที่ยงรัตน์
 • เด็กชายสิทธิโชค รอดเขียว

9. ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายดนัย ปานศรี
 • นางสาวณัฐพร จันทรพันธ์
 • นางสาวกานต์ธิดา พันธ์งาม
 • นางสาวกมลชนก ถอนอก
 • -

10. นาอินวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายดำรงค์ นวลสีใส
 • นางสาวศิริประภา ไกรศรศิริกุล
 • นางสาวทิพยาภรณ์ คงปาน
 • นางสาวยุพา ชูแจ่ม
 • นางสาวสุธีกานต์ สว่างทอง

11. เจริญราษฎร์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวชรินรัตน์ จันทร์ฝาย
 • นายชูชัย ชาติเจริญ
 • นางสาวกชนันท์ ศรไชย
 • นางสาวปพิชญา ตอนปัญญา
 • นางสาววรัญญา จักรจาย

12. เจริญราษฎร์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางวลาวัลย์ วงค์ญาติ
 • เด็กหญิงกัญญาภัค สมหมาย
 • เด็กหญิงสรัลรัตน์ บุญทน
 • เด็กหญิงวรินทร์ธร มลิซ้อน
 • เด็กหญิงชนิตา เขื่อนพันธ์

13. เจริญราษฎร์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวชรินรัตน์ จันทร์ฝาย
 • นายกชกร เสนาหวาน
 • นางสาวพิชา หนองช้าง
 • นางสาวสุธีรา ธงตั๋น
 • นางสาวอภิชญา ข่มอาวุธ

14. โรงเรียนนาอินวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ระดับประถมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวอุษา ทะมา
 • เด็กหญิงคีรติ ทองใบ
 • เด็กหญิงจิรชญา สุขเรือง
 • เด็กหญิงพีรดา ปั้นแตง
 • เด็กชายจิรภัตน์ ฉิมคง

15. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูอนุชิต ดวงดาว
 • นายทูรอนันต์ วัฒนา
 • นายพงศ์พวัล นุภาพ
 • นายภานุพงษ์ เจียรนัย

16. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวมุทิตรา กตสุริย์
 • เด็กชายอรัญชัย กุลหอย
 • เด็กหญิงณัฏฐณิชา อวงค์พิบูลย์
 • เด็กหญิงปิยะชล เเสนคำ

17. สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวพิมพ์วิภา ใจยวง
 • เด็กชายภพธรรม กันจ้อย
 • เด็กหญิงพิมพา เมืองสังข์
 • เด็กหญิงขวัญตา เฮงสวัสดิ์
 • เด็กหญิงอรัญญา สังฆพร

18. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวจุฑามาศ สีเนียม
 • เด็กหญิงสุมินตรา บุญเฉลียว
 • เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ บุตรปัน
 • เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุมี
 • เด็กหญิงธฤษวรรณ อุดม

19. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง
 • น.ส.เบญจวรรณ ดีแท้
 • น.ส.นลินนิภา นาเกตุ
 • น.ส.สริดา ทองฤทธิ์
 • น.ส.วรวรรณ ทิตระ

20. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธงทิว สร้อยพิทักษ์
 • ด.ญ.อัญชิสา วงค์สวรรค์
 • ด.ญ.ธาราทิพย์ สีจันฮด
 • ด.ญ.กันตพร ลัคณา
 • ด.ญ.รุจินันท์ ติงปัน

21. โรงเรียนบ้านชำทอง
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ประถมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูเสน่ห์ แก้วหนู
 • เด็กชายพลากร เกตุกอ
 • เด็กชายวันชนะ คำบาง
 • เด็กชายกิตติชัช ประชูสวัสดิ์
 • เด็กหญิงประภัทรสร พ่วงคำ

22. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวจุฑามาศ สีเนียม
 • นายเชษฐ์ โตสุวรรณ์
 • นางสาวสุดารัตน์ อินทิม
 • นางสาวกชพร กาวี
 • นางสาววรรณวิมล รุ่งเมือง

23. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ
 • สามเณรภานุวัฒน์ เพชรทอง
 • สามเณรธงชัย ทรัพย์พูน
 • สามเณรธนภัทร แช่มชื่น

24. พิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูรณชัย โปร่งแสง
 • นายวัชระ จีนหลักร้อย
 • นางสาวกุลสตรี เทียนมี
 • นางสาวอภิสรา ยิ้มเหงา
 • นางสาวณัฐธิดา เสือสกุล

25. หนองกลับวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายศุภชัย โลกคำลือ
 • เด็กชายพงศกร ปริมาณ
 • เด็กชายกฤษณะ ศักดิ์สิทธิ์
 • เด็กชายขวัญชัย สักสิทธิ์

การประกวดและฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาด

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูสมพง อัคจร ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0824961664​
2 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เด็กหญิง กษมา สิงหาบุตร มัธยมศึกษาตอนต้น
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เด็กชาย จิรโรจน์ กามอ้อย มัธยมศึกษาตอนต้น
4 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เด็กชาย ปวิตร วงศ์ษา มัธยมศึกษาตอนต้น
5 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูสมพงษ์ อัคจร ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0824961664
6 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาว ปวีณ์กร วัฒโล มัธยมศึกษาตอนปลาย
7 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาว มัณฑาณา ทวีไชย มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นายชานนท์ หน่อจำปา มัธยมศึกษาตอนปลาย
9 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูสมพงษ์ อัคจร ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0824961664
10 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาว ชลธิชา แหวนทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย
11 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาว นริสรา ครึ่งมี มัธยมศึกษาตอนปลาย
12 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นาย รัชชานนท์ ทองสุข มัธยมศึกษาตอนปลาย
13 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวเปรมฤดี รู้สมัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0824542351
14 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาววันวิสา เม่นเผือก มัธยมศึกษาตอนปลาย
15 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวกมลวรรณ บัญญัติ มัธยมศึกษาตอนปลาย
16 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวปราณี ทองแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย
17 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวพิณทองทิพย์ อาจารย์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
18 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวเปรมฤดี รู้สมัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0824542351
19 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวปัทมา ขาวสุข มัธยมศึกษาตอนปลาย
20 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวพัชราภา มั่งมี มัธยมศึกษาตอนปลาย
21 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวณาธิณี บานแย้ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
22 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นางสาวปาริชาติ ไชโย มัธยมศึกษาตอนปลาย
23 พิชัย คุณครู รณชัย โปร่งแสง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0906816016
24 พิชัย น.ส. วรัชญ์ณิศภัทร พุ่มพันฆ้อง มัธยมศึกษาตอนปลาย
25 พิชัย น.ส. ณัฐสุดา มีมาสุข มัธยมศึกษาตอนปลาย
26 พิชัย น.ส. นภัสกร เอมอ่ำ มัธยมศึกษาตอนปลาย
27 สุโขทัยวิทยาคม นางสาวยุพิน อยู่เปีย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0845012135
28 สุโขทัยวิทยาคม นายวรินทร ชู่ช่วย ม.ปลาย
29 สุโขทัยวิทยาคม นางสาวรัฐพร พุ่มหมอก ม.ปลาย
30 สุโขทัยวิทยาคม นางสาวพรปฏิภาณ ด่านปาน ม.ปลาย
31 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายดนัย ปานศรี ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0987460475
32 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เด็กชายกิตติพงศ์ ส่งพ่วง มัธยมศึกษาตอนต้น
33 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เด็กชายชัยเดช เอี่ยมหุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น
34 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เด็กชายพรเทพ เที่ยงรัตน์ มัธยมศึกษาตอนต้น
35 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เด็กชายสิทธิโชค รอดเขียว มัธยมศึกษาตอนต้น
36 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายดนัย ปานศรี ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0987460475
37 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวณัฐพร จันทรพันธ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
38 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวกานต์ธิดา พันธ์งาม มัธยมศึกษาตอนปลาย
39 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวกมลชนก ถอนอก มัธยมศึกษาตอนปลาย
40 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - มัธยมศึกษาตอนปลาย
41 นาอินวิทยาคม นายดำรงค์ นวลสีใส ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0979374232
42 นาอินวิทยาคม นางสาวศิริประภา ไกรศรศิริกุล ม.6
43 นาอินวิทยาคม นางสาวทิพยาภรณ์ คงปาน ม.6
44 นาอินวิทยาคม นางสาวยุพา ชูแจ่ม ม.6
45 นาอินวิทยาคม นางสาวสุธีกานต์ สว่างทอง ม.6
46 เจริญราษฎร์ นางสาวชรินรัตน์ จันทร์ฝาย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0875653927
47 เจริญราษฎร์ นายชูชัย ชาติเจริญ มัธยมศึกษาตอนปลาย
48 เจริญราษฎร์ นางสาวกชนันท์ ศรไชย มัธยมศึกษาตอนปลาย
49 เจริญราษฎร์ นางสาวปพิชญา ตอนปัญญา มัธยมศึกษาตอนปลาย
50 เจริญราษฎร์ นางสาววรัญญา จักรจาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
51 เจริญราษฎร์ นางวลาวัลย์ วงค์ญาติ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0895608671
52 เจริญราษฎร์ เด็กหญิงกัญญาภัค สมหมาย มัธยมศึกษาตอนต้น
53 เจริญราษฎร์ เด็กหญิงสรัลรัตน์ บุญทน มัธยมศึกษาตอนต้น
54 เจริญราษฎร์ เด็กหญิงวรินทร์ธร มลิซ้อน มัธยมศึกษาตอนต้น
55 เจริญราษฎร์ เด็กหญิงชนิตา เขื่อนพันธ์ มัธยมศึกษาตอนต้น
56 เจริญราษฎร์ นางสาวชรินรัตน์ จันทร์ฝาย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0875653927
57 เจริญราษฎร์ นายกชกร เสนาหวาน มัธยมศึกษาตอนปลาย
58 เจริญราษฎร์ นางสาวพิชา หนองช้าง มัธยมศึกษาตอนปลาย
59 เจริญราษฎร์ นางสาวสุธีรา ธงตั๋น มัธยมศึกษาตอนปลาย
60 เจริญราษฎร์ นางสาวอภิชญา ข่มอาวุธ มัธยมศึกษาตอนปลาย
61 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นางสาวอุษา ทะมา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0852713286
62 โรงเรียนนาอินวิทยาคม เด็กหญิงคีรติ ทองใบ ระดับประถมศึกษา
63 โรงเรียนนาอินวิทยาคม เด็กหญิงจิรชญา สุขเรือง ระดับประถมศึกษา
64 โรงเรียนนาอินวิทยาคม เด็กหญิงพีรดา ปั้นแตง ระดับประถมศึกษา
65 โรงเรียนนาอินวิทยาคม เด็กชายจิรภัตน์ ฉิมคง ระดับประถมศึกษา
66 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย ครูอนุชิต ดวงดาว ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0831663363
67 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย นายทูรอนันต์ วัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
68 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย นายพงศ์พวัล นุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
69 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย นายภานุพงษ์ เจียรนัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
70 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา นางสาวมุทิตรา กตสุริย์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0979891197
71 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กชายอรัญชัย กุลหอย มัธยมศึกษาตอนต้น
72 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กหญิงณัฏฐณิชา อวงค์พิบูลย์ มัธยมศึกษาตอนต้น
73 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กหญิงปิยะชล เเสนคำ มัธยมศึกษาตอนต้น
74 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ นางสาวพิมพ์วิภา ใจยวง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 097-2147737
75 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ เด็กชายภพธรรม กันจ้อย มัธยมศึกษาตอนต้น
76 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ เด็กหญิงพิมพา เมืองสังข์ มัธยมศึกษาตอนต้น
77 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ เด็กหญิงขวัญตา เฮงสวัสดิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น
78 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ เด็กหญิงอรัญญา สังฆพร มัธยมศึกษาตอนต้น
79 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวจุฑามาศ สีเนียม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0888156482
80 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กหญิงสุมินตรา บุญเฉลียว ม.3
81 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ บุตรปัน ม.3
82 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุมี ม.3
83 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กหญิงธฤษวรรณ อุดม ม.3
84 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0884267212
85 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ น.ส.เบญจวรรณ ดีแท้ ม.ปลาย
86 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ น.ส.นลินนิภา นาเกตุ ม.ปลาย
87 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ น.ส.สริดา ทองฤทธิ์ ม.ปลาย
88 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ น.ส.วรวรรณ ทิตระ ม.ปลาย
89 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ นายธงทิว สร้อยพิทักษ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0937747379
90 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ด.ญ.อัญชิสา วงค์สวรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ด.ญ.ธาราทิพย์ สีจันฮด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ด.ญ.กันตพร ลัคณา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ด.ญ.รุจินันท์ ติงปัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94 โรงเรียนบ้านชำทอง ครูเสน่ห์ แก้วหนู ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0862046546
95 โรงเรียนบ้านชำทอง เด็กชายพลากร เกตุกอ ประถมศึกษา
96 โรงเรียนบ้านชำทอง เด็กชายวันชนะ คำบาง ประถมศึกษา
97 โรงเรียนบ้านชำทอง เด็กชายกิตติชัช ประชูสวัสดิ์ ประถมศึกษา
98 โรงเรียนบ้านชำทอง เด็กหญิงประภัทรสร พ่วงคำ ประถมศึกษา
99 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวจุฑามาศ สีเนียม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0888156482
100 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายเชษฐ์ โตสุวรรณ์ ม.ปลาย
101 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวสุดารัตน์ อินทิม ม.ปลาย
102 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวกชพร กาวี ม.ปลาย
103 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาววรรณวิมล รุ่งเมือง ม.ปลาย
104 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0840427663
105 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน สามเณรภานุวัฒน์ เพชรทอง มัธยมศึกษาตอนต้น
106 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน สามเณรธงชัย ทรัพย์พูน มัธยมศึกษาตอนต้น
107 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน สามเณรธนภัทร แช่มชื่น มัธยมศึกษาตอนต้น
108 พิชัย ครูรณชัย โปร่งแสง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0933042204
109 พิชัย นายวัชระ จีนหลักร้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย
110 พิชัย นางสาวกุลสตรี เทียนมี มัธยมศึกษาตอนปลาย
111 พิชัย นางสาวอภิสรา ยิ้มเหงา มัธยมศึกษาตอนปลาย
112 พิชัย นางสาวณัฐธิดา เสือสกุล มัธยมศึกษาตอนปลาย
113 หนองกลับวิทยาคม นายศุภชัย โลกคำลือ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0823816724
114 หนองกลับวิทยาคม เด็กชายพงศกร ปริมาณ มัธยมศึกษาตอนต้น
115 หนองกลับวิทยาคม เด็กชายกฤษณะ ศักดิ์สิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น
116 หนองกลับวิทยาคม เด็กชายขวัญชัย สักสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น