การประกวดภาพศิลปะจากเมล็ดพืช
ระดับ :ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันแข่ง :วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น
สถานที่ :ห้อง GAB207 ชั้น 2
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นาย วัชระ มีชัย
 • เด็กชาย ชยางกูล รุ่นแรก
 • เด็กหญิง เยาเรส งามสม
 • เด็กหญิง สุวรรณา โพธาเมือง

2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : อ สมจิตร สมจิตฺโต
 • สามเณรรัฐโรจน์ นิยมภูวโรจน์
 • สามเณรนิธิพัฒน์ ฉัตรแก้ว
 • สามเณรปรีชาพล รัตนะ

3. สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวพิมพ์วิภา ใจยวง
 • เด็กชายพรรษา วันสี
 • เด็กหญิงเสริมสุดา ดอกบัว
 • เด็กหญิงพัชลักษณ์ ปานเพ็ง

4. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวพฤกษา ยิ้มสุข
 • เด็กชายอนุรักษ์ แก้วคำ
 • เด็กหญิงสุธาสินี กุลจินต์
 • เด็กหญิงหทัยรัตน์ ยืนลา

5. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางศิริญญา ภวภูตานนท์ ณมหาสารคาม
 • เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อุดแบน
 • เด็กหญิงวราลักษณ์ ใจข้อง
 • เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ แก้วติ๊บ

6. โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวธนพร กลิ่นหอม
 • เด็กหญิงปราถนา วิเวกจวง
 • เด็กกรรณิการ์ ภู่เปี่ยม
 • เด็กหญิงณัฐทิชา คำอ้าย

7. โรงเรียน​ชาติตระการ​วิทยา​
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษา​ตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวอนุสสรา อินเนียม​, นางสาวปรี​ญ​า​ภรณ์​ ปัน​แก้ว​
 • เด็กหญิง​นิติณัฐดา โทจำปา
 • เด็ก​หญิงศุรีพร หล่ออินทร์
 • เด็กหญิง​ขนิษฐา นามวิจิตร

8. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวณัฐพร อัคนิถิน
 • เด็กชาย ตติย วงษ์สวาท
 • เด็กหญิง เกศินี กำเนิด
 • เด็กหญิง ศุภนิดา เที่ยงฟัก

9. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวคงขวัญ เสียงเลิศ
 • เด็กชาย ศฐาปนิค แดงนามนต์
 • เด็กหญิง กัญญารัตน์ มากมี
 • เด็กหญิง เนตรนภา สุดสวาท

10. โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวสิริยากร คำปลุก
 • เด็กหญิงกัญญาณัฐ เปินโต
 • เด็กหญิงกชกร สามารถ
 • เด็กหญิงธัญชนก สีแหล้

11. โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวสิริยากร คำปลุก
 • เด็กหญิงณลิลาภรณ์ สุทธการ
 • เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์กันตา
 • เด็กหญิงดลยา อุทุมกา

การประกวดภาพศิลปะจากเมล็ดพืช

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นาย วัชระ มีชัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0864462900
2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เด็กชาย ชยางกูล รุ่นแรก มัธยมศึกษาตอนต้น
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เด็กหญิง เยาเรส งามสม มัธยมศึกษาตอนต้น
4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เด็กหญิง สุวรรณา โพธาเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน อ สมจิตร สมจิตฺโต ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0840427663
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน สามเณรรัฐโรจน์ นิยมภูวโรจน์ มัธยมศึกษาตอนต้น
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน สามเณรนิธิพัฒน์ ฉัตรแก้ว มัธยมศึกษาตอนต้น
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน สามเณรปรีชาพล รัตนะ มัธยมศึกษาตอนต้น
9 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ นางสาวพิมพ์วิภา ใจยวง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 097-2147737
10 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ เด็กชายพรรษา วันสี มัธยมศึกษาตอนต้น
11 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ เด็กหญิงเสริมสุดา ดอกบัว มัธยมศึกษาตอนต้น
12 สวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ เด็กหญิงพัชลักษณ์ ปานเพ็ง มัธยมศึกษาตอนต้น
13 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา นางสาวพฤกษา ยิ้มสุข ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0612183256
14 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กชายอนุรักษ์ แก้วคำ มัธยมศึกษาตอนต้น
15 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กหญิงสุธาสินี กุลจินต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
16 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กหญิงหทัยรัตน์ ยืนลา มัธยมศึกษาตอนต้น
17 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา นางศิริญญา ภวภูตานนท์ ณมหาสารคาม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0924645463
18 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อุดแบน มัธยมศึกษาตอนต้น
19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กหญิงวราลักษณ์ ใจข้อง มัธยมศึกษาตอนต้น
20 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ แก้วติ๊บ มัธยมศึกษาตอนต้น
21 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ นางสาวธนพร กลิ่นหอม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0862173297
22 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ เด็กหญิงปราถนา วิเวกจวง มัธยมศึกษาตอนต้น
23 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ เด็กกรรณิการ์ ภู่เปี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
24 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ เด็กหญิงณัฐทิชา คำอ้าย มัธยมศึกษาตอนต้น
25 โรงเรียน​ชาติตระการ​วิทยา​ นางสาวอนุสสรา อินเนียม​, นางสาวปรี​ญ​า​ภรณ์​ ปัน​แก้ว​ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 097 974 0919
26 โรงเรียน​ชาติตระการ​วิทยา​ เด็กหญิง​นิติณัฐดา โทจำปา มัธยมศึกษา​ตอนต้น
27 โรงเรียน​ชาติตระการ​วิทยา​ เด็ก​หญิงศุรีพร หล่ออินทร์ มัธยมศึกษา​ตอนต้น
28 โรงเรียน​ชาติตระการ​วิทยา​ เด็กหญิง​ขนิษฐา นามวิจิตร มัธยมศึกษา​ตอนต้น
29 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวณัฐพร อัคนิถิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0947321033
30 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชาย ตติย วงษ์สวาท มัธยมศึกษาตอนต้น
31 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กหญิง เกศินี กำเนิด มัธยมศึกษาตอนต้น
32 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กหญิง ศุภนิดา เที่ยงฟัก มัธยมศึกษาตอนต้น
33 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวคงขวัญ เสียงเลิศ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0649979315
34 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชาย ศฐาปนิค แดงนามนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
35 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กหญิง กัญญารัตน์ มากมี มัธยมศึกษาตอนต้น
36 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กหญิง เนตรนภา สุดสวาท มัธยมศึกษาตอนต้น
37 โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์ นางสาวสิริยากร คำปลุก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0624058982
38 โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์ เด็กหญิงกัญญาณัฐ เปินโต มัธยมศึกษาตอนต้น
39 โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์ เด็กหญิงกชกร สามารถ มัธยมศึกษาตอนต้น
40 โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์ เด็กหญิงธัญชนก สีแหล้ มัธยมศึกษาตอนต้น
41 โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์ นางสาวสิริยากร คำปลุก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0624058982
42 โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์ เด็กหญิงณลิลาภรณ์ สุทธการ มัธยมศึกษาตอนต้น
43 โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์ เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์กันตา มัธยมศึกษาตอนต้น
44 โรงเรียนวิไลเกียรอุปถัมภ์ เด็กหญิงดลยา อุทุมกา มัธยมศึกษาตอนต้น