การประกวดสุนทรพจน์ทางสิ่งแวดล้อม
ระดับ :ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันแข่ง :วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น
สถานที่ :เวทีกลางชั้น 1
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. โรงเรียนพิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่6
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครูกานดา สุขแดง
 • นางสาวพิชญาภัค เเสนอินทร์

2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 )
อาจารย์ผู้ควบคุม : อ สมจิตร สมจิตฺโต
 • สามเณรณัฐกุล งามเลิศ

3. โรงเรียนพิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครู กานดา สุขแดง
 • นายไชยสิทธิ์ สำเริงไธสง

4. พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวฐานียา อิ่มโอชา
 • นางสาวอพัฒชา หงส์สิบสอง

5. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวณัฐญาภรณ์ ทองคำพิพัฒนกุล
 • นางสาวสุกัญญา สุขยิ่ง

6. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูวาสนา บัวอ้น
 • น.ส.วัลลิภา สิทธิพัฒนา

7. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูวาสนา บัวอ้น
 • น.ส. จิดาภา ชาญพิชิต

8. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูสุนิทรา เอมะสุวรรณ
 • เด็กหญิงนภัสวรรณ ทะวงศ์หาญ

9. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูพรรณปพร นนทธิ
 • เด็กหญิงธัญชนก ประพันธ์ศิริ

10. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 1
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนิภาพร ฟูใจ
 • เด็กชายพิชัย จบศรี

11. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนิภาพร ฟูใจ
 • เด็กหญิงณัชชา จารีต

12. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายนิพนธ์ หมูทอง
 • เด็กหญิงณญาตา สีหโรจน์ภูวดล

13. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 4
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนิภาพร ฟูใจ
 • นางสาวณิชาพร ฉ่ำวารี

14. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายนิพนธ์ หมูทอง
 • นายศมพร มีเกิดมูล

15. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายนิพนธ์ หมูทอง
 • นางสาวธันยากรณ์ ดวงอิน

16. ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่4
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวศิราวรรณ เอี่ยมพงษ์
 • นางสาวชลธิชา ติ๊บปาละวงศ์

17. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนิภาพร ฟูใจ
 • นายวันฤทธิ์ ไวทย์รุ่งโรจน์

การประกวดสุนทรพจน์ทางสิ่งแวดล้อม

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิชัย คุณครูกานดา สุขแดง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0639844159
2 โรงเรียนพิชัย นางสาวพิชญาภัค เเสนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่6
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน อ สมจิตร สมจิตฺโต ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0840427663
4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน สามเณรณัฐกุล งามเลิศ มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 )
5 โรงเรียนพิชัย ครู กานดา สุขแดง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0613478569
6 โรงเรียนพิชัย นายไชยสิทธิ์ สำเริงไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5
7 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นางสาวฐานียา อิ่มโอชา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0884132713
8 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นางสาวอพัฒชา หงส์สิบสอง มัธยมศึกษาปีที่ 6
9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นางสาวณัฐญาภรณ์ ทองคำพิพัฒนกุล ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0824830609
10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นางสาวสุกัญญา สุขยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5
11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครูวาสนา บัวอ้น ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0966654844
12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา น.ส.วัลลิภา สิทธิพัฒนา ม.ปลาย
13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครูวาสนา บัวอ้น ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0946365041
14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา น.ส. จิดาภา ชาญพิชิต ม.ปลาย
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครูสุนิทรา เอมะสุวรรณ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0877545947
16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เด็กหญิงนภัสวรรณ ทะวงศ์หาญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครูพรรณปพร นนทธิ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0877545947
18 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เด็กหญิงธัญชนก ประพันธ์ศิริ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางสาวนิภาพร ฟูใจ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0979697350
20 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เด็กชายพิชัย จบศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1
21 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางสาวนิภาพร ฟูใจ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0979697350
22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เด็กหญิงณัชชา จารีต มัธยมศึกษาปีที่ 3
23 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายนิพนธ์ หมูทอง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0882692885
24 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เด็กหญิงณญาตา สีหโรจน์ภูวดล มัธยมศึกษาปีที่ 3
25 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางสาวนิภาพร ฟูใจ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0979697350
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางสาวณิชาพร ฉ่ำวารี มัธยมศึกษาปีที่ 4
27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายนิพนธ์ หมูทอง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0882692885
28 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายศมพร มีเกิดมูล มัธยมศึกษาปีที่ 6
29 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายนิพนธ์ หมูทอง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0882692885
30 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางสาวธันยากรณ์ ดวงอิน มัธยมศึกษาปีที่ 5
31 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาวศิราวรรณ เอี่ยมพงษ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0996143856
32 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาวชลธิชา ติ๊บปาละวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่4
33 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางสาวนิภาพร ฟูใจ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 055411104
34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายวันฤทธิ์ ไวทย์รุ่งโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3