การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี
ระดับ :ระดับมัธยมปลาย
วันแข่ง :วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น
สถานที่ :ห้อง GAB 302 ชั้น 3
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกานต์พิชชา จูชาวนา
 • นายชนินทร์ ศรีสอาด
 • นายณัฐวุฒิ ตางจงราช

2. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวบุษบา เพ็งผ่อง
 • นางสาวพัทธนันธ์ คงเนียม
 • นางสาวเต็มสิริ แดงชาวนา

3. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูวาสนา บัวอ้น
 • น.ส.สิรภัทร สังข์ทอง
 • น.ส.พิมพ์ลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ

4. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูไกรสุจิต ขีดขั้น
 • นายธฤต วงศ์ทรัพย์สกุล
 • น.ส.วีรยา แก้วเกตุ

5. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 10.00น.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวณัฐรดา รักสัจจา
 • น.ส.พลอยไพลิน หมื่นแก้ว
 • น.ส.อรจิรา ชมภูน้อย

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวพิมพ์นิภา เอี่ยมสุภาษิต
 • นางสาวประภัสสร เรือนทอง
 • นางสาวบุญธิมา อุ่นกล่อม

7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวพิมพ์นิภา เอี่ยมสุภาษิต
 • นางสาวนันทิชา อยู่ป่าสา
 • นางสาวพรสวรรค์ มณีศรี

8. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวจิรัชยา ขอนทอง
 • นายภานุวัฒน์ จันศรี
 • นางสาวจิราพร มาอ่วม

9. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวจิรัชยา ขอนทอง
 • นางสาวนวลอนงค์ จันทร์ศรี
 • นางสาวขวัญจิรา บวบสด

10. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายกฤษณะ ยอมิน
 • นายพงศกร วงค์ดี
 • นางสาวอรพรรณ อุทิศ

11. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายกฤษณะ ยอมิน
 • นางสาวนุชนาถ แดนโภชน์
 • นางสาวธนาวดี มาปัน

12. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวัชระ ทิอิน
 • นางสาวกมลพรรณ ทะยะ
 • นางสาวกัญญาภรณ์ พรมเพ็ชร

13. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวัชระ ทิอิน
 • นางสาวกาญจนาภรณ์ อร่ามฉาย
 • นางสาววรัญญา นวลใหม่

14. พิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายบุญเพ็ชร คำแก้ว
 • นางสาวจันทร์จิรา เสือหล้า
 • นางสาวชุติกาญจน์ สุขผดุง

15. พิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายบุญเพ็ชร คำแก้ว
 • นายกิตติภพ เพ็งเพชร
 • นางสาวชนธิชา ม่วงมะณี

16. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาววนิดา ดอกหอม
 • นางสาวกฤติกา เทพรักษ์
 • นางสาววนิดา ไทยเก่ง

การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวกานต์พิชชา จูชาวนา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 094-1540844
2 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นายชนินทร์ ศรีสอาด ม.ปลาย
3 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นายณัฐวุฒิ ตางจงราช ม.ปลาย
4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวบุษบา เพ็งผ่อง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 095-6396369
5 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวพัทธนันธ์ คงเนียม ม.ปลาย
6 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวเต็มสิริ แดงชาวนา ม.ปลาย
7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครูวาสนา บัวอ้น ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0614170693
8 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา น.ส.สิรภัทร สังข์ทอง ม.ปลาย
9 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา น.ส.พิมพ์ลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ ม.ปลาย
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครูไกรสุจิต ขีดขั้น ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0856039297
11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นายธฤต วงศ์ทรัพย์สกุล ม.ปลาย
12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา น.ส.วีรยา แก้วเกตุ ม.ปลาย
13 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นางสาวณัฐรดา รักสัจจา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0848208633
14 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ น.ส.พลอยไพลิน หมื่นแก้ว 10.00น.
15 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ น.ส.อรจิรา ชมภูน้อย 10.00น.
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นางสาวพิมพ์นิภา เอี่ยมสุภาษิต ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 080-1466708
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นางสาวประภัสสร เรือนทอง ม.ปลาย
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นางสาวบุญธิมา อุ่นกล่อม ม.ปลาย
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นางสาวพิมพ์นิภา เอี่ยมสุภาษิต ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0801466708
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นางสาวนันทิชา อยู่ป่าสา ม.ปลาย
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นางสาวพรสวรรค์ มณีศรี ม.ปลาย
22 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวจิรัชยา ขอนทอง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0642265137
23 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายภานุวัฒน์ จันศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
24 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวจิราพร มาอ่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
25 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวจิรัชยา ขอนทอง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0642265137
26 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวนวลอนงค์ จันทร์ศรี ม.ปลาย
27 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวขวัญจิรา บวบสด ม.ปลาย
28 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นายกฤษณะ ยอมิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0930366445
29 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นายพงศกร วงค์ดี ม.ปลาย
30 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นางสาวอรพรรณ อุทิศ ม.ปลาย
31 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นายกฤษณะ ยอมิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0930366445
32 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นางสาวนุชนาถ แดนโภชน์ ม.ปลาย
33 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นางสาวธนาวดี มาปัน ม.ปลาย
34 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายวัชระ ทิอิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0822285326
35 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นางสาวกมลพรรณ ทะยะ ม.ปลาย
36 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นางสาวกัญญาภรณ์ พรมเพ็ชร ม.ปลาย
37 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายวัชระ ทิอิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0822285326
38 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นางสาวกาญจนาภรณ์ อร่ามฉาย ม.ปลาย
39 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นางสาววรัญญา นวลใหม่ ม.ปลาย
40 พิชัย นายบุญเพ็ชร คำแก้ว ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0933042204
41 พิชัย นางสาวจันทร์จิรา เสือหล้า ม.ปลาย
42 พิชัย นางสาวชุติกาญจน์ สุขผดุง ม.ปลาย
43 พิชัย นายบุญเพ็ชร คำแก้ว ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0933042204
44 พิชัย นายกิตติภพ เพ็งเพชร ม.ปลาย
45 พิชัย นางสาวชนธิชา ม่วงมะณี ม.ปลาย
46 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน นางสาววนิดา ดอกหอม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0845300453
47 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน นางสาวกฤติกา เทพรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
48 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน นางสาววนิดา ไทยเก่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย