การประกวด Sticker Line
ระดับ :ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
วันแข่ง :วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น
สถานที่ :บริเวณโถง ชั้น 3
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่4
อาจารย์ผู้ควบคุม : นาง วาสนา เเย้มเสาธง
 • น.ส.ธนกร เเจ้งสันต์
 • น.ส.สนันตา เกตุเพ็ชร

2. ทีม สาธิตมรอ.1
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ระดับประถมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : ว่าที่ร้อยเอกฐิตพิพรรธน์ อินทรประดิษฐ์
 • ด.ช.กมนนัทธ์ สุขอร่าม
 • ด.ญ.มุกริน ด้วงรักษา

3. โรงเรียนพิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่5
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก
 • นางสาว ชญานิษฐ์ ยาบ้านแป้ง นางสาว สุชานาถ ดีลิ
 • sticker Line

4. โรงเรียนพิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่6
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก
 • นางสาว กรกนก รินพล
 • นางสาว มาตาซา ซาฮารัน

5. โรงเรียนพิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่6
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก
 • นางสาวณัฏฐณิชา แดงเรือ
 • นางสาวพรธีรา ธีรเดชานันท์

6. โรงเรียนพิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่6
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก
 • นางสาวกัลยา ฉายาพัตร์
 • นางสาวรวิพร ศุขวิเศษ

7. โรงเรียนพิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่6
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก
 • นางสาวศศิกานต์ แก้วจานตา
 • นางสาวสกาวดี เรืองเกิด

8. เฉลิมขวัญสตรี
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 4
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู ยุทธการ ศรีวิชัย
 • นางสาว ไปรยา สังข์บัวชื่น
 • นางสาว ศศิปรียา ศาสตร์เพ็ง

9. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอำนาจ ปาละหงษา
 • นางสาวจุฑาทิพย์ ทรงเจริญ
 • นายศุภกร คงใหญ่

10. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่5
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายยุทธการ ศรีมาชัย
 • นางสาวรวิณท์นิภา มูระวงษ์
 • เด็กหญิงชัญญามณฑน์ เลิศสินไทย

11. ทีม สาธิตมรอ.2
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ระดับประถมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวทิวาพร เพ็ชรน่วม
 • ด.ญ.จิรัชยา พืชเนาวรัตน์
 • ด.ญ.ปพิชญา ดีอุดม

12. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่6
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครูประไพวรรณ ละอินทร์
 • นางสาวญาดา สมร่าง
 • นางสาวนิรมล ไชยสอน

13. ดาราศาสตร์หรรษา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู ประไพวรรณ ละอิน
 • นางสาว เพชรน้ำหนึ่ง อิ่มใจ
 • นางสาว ปีวรา นวลใจบุตร

14. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่4
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางวาสนา เเย้มเสาธง
 • นางสาวธมลวรรณ สุภาเเก้ว
 • นางสาวลัลลนา ศรีชาวนา

15. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 4
อาจารย์ผู้ควบคุม : นาย ยุทธการ ศรีมาชัย
 • น.ส.อิสรีย์ ไทยสวัสดิ์
 • น.ส.ธัชญมน ประสบวิทยา

16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวส.2
อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์จาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
 • นายฐาปกรญ์ ลาเกี้ยว
 • นางสาวเรวดี ท้าวหน่อ

17. โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี / Planetarium
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์ ยุทธการ ศรีมาชัย
 • นางสาว มินทร์ลดา อภิรัตน์วรโชติ
 • . นางสาว ขวัญจิรา ฟักบ้านใหม่

18. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวช.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายปิยะ สีตาชัย
 • นายภัทรภณ วงศ์แก้ว
 • นายพัทธนันท์ จงณรงค์ชัย

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวช.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางธิดารัตน์ พึ่งพิณ
 • นายศุภกิตดิ์ ชวนยิ้ม
 • นายศรัณภัทร สมหมาย

20. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวช.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางกัญญาภัค รีวงษ์
 • นางสาววรางคณา เกตุสิทธิ์
 • นางสาวทักษพร สุขสมทิพย์

21. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวช.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกรรณิกา สิงห์หนู
 • นายวรรฒสพล จันมลฑา
 • นายศิวนารถ เจริญสุข

22. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวส.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกรรณิกา สิงห์หนู
 • นางสาววราภรณ์ แสงสว่าง
 • นางสาวมนสิชา ดวงแก้ว

23. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวส.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกรรณิกา สิงห์หนู
 • นางสาวกานต์พิชชา สอนเนตร์
 • นางสาวธันยพร แก้วขาอย่าง

24. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวส.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวรุ่งนภา สังข์อินทร์
 • นางสาวยานิตตา โชติเขียว
 • นายพงษ์สุวรรณ ฤทธิสาร

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : กำลังศึกษา ป.ตรี
อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
 • นางสาว ศริวิมล เลาหพิสิฐพาณิชย์
 • นาย ศุภสิน คำเรืองฤทธิ์

26. โรงเรียนพิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.6
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูกนกวรรณ เที่ยงฟัก
 • นางสาวรวิพร ศุขวิเศษ
 • นางสาวกัลยา ฉายาพัตร์

27. รร.พิชัย
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.6
อาจารย์ผู้ควบคุม : ครูกนกวรรณ เที่ยงฟัก
 • นางสาวณัฐฐนิชา แดงเรือ
 • นางสาวพรธีรา ธีรเดชานันท์

28. รร.อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวิทยา อยู่แจ่ม
 • นายพฤหัส มณีกาญจน์
 • นายวงศธรการุณประชา

29. วิทยาลัยอาชีวอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวส
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธ์
 • นายฐาปกรณ์ ลาเกี้ยว
 • น.ส.เรวดี ท้าวหน่อ

30. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายกิตติพงษ์ สว่าทิตย์
 • นายธีระพัฒน์ เชื้อจินดา
 • นางสาวสิริยากร พรามบุตร

31. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวส.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายศรายุทธ แสนเกียง
 • นายณรงค์เดช พลเยี่ยม
 • นายอภิชัช เอี่ยมเสือ

การประกวด Sticker Line

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นาง วาสนา เเย้มเสาธง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0947046313
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี น.ส.ธนกร เเจ้งสันต์ มัธยมศึกษาปีที่4
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี น.ส.สนันตา เกตุเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่4
4 ทีม สาธิตมรอ.1 ว่าที่ร้อยเอกฐิตพิพรรธน์ อินทรประดิษฐ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0881779960
5 ทีม สาธิตมรอ.1 ด.ช.กมนนัทธ์ สุขอร่าม ระดับประถมศึกษา
6 ทีม สาธิตมรอ.1 ด.ญ.มุกริน ด้วงรักษา ระดับประถมศึกษา
7 โรงเรียนพิชัย คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0946282136
8 โรงเรียนพิชัย นางสาว ชญานิษฐ์ ยาบ้านแป้ง นางสาว สุชานาถ ดีลิ มัธยมศึกษาปีที่5
9 โรงเรียนพิชัย sticker Line มัธยมศึกษาปีที่5
10 โรงเรียนพิชัย คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0966751529
11 โรงเรียนพิชัย นางสาว กรกนก รินพล มัธยมศึกษาปีที่6
12 โรงเรียนพิชัย นางสาว มาตาซา ซาฮารัน มัธยมศึกษาปีที่6
13 โรงเรียนพิชัย คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0648567199
14 โรงเรียนพิชัย นางสาวณัฏฐณิชา แดงเรือ มัธยมศึกษาปีที่6
15 โรงเรียนพิชัย นางสาวพรธีรา ธีรเดชานันท์ มัธยมศึกษาปีที่6
16 โรงเรียนพิชัย คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0820435312
17 โรงเรียนพิชัย นางสาวกัลยา ฉายาพัตร์ มัธยมศึกษาปีที่6
18 โรงเรียนพิชัย นางสาวรวิพร ศุขวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่6
19 โรงเรียนพิชัย คุณครู กนกวรรณ เที่ยงฟัก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0623090062
20 โรงเรียนพิชัย นางสาวศศิกานต์ แก้วจานตา มัธยมศึกษาปีที่6
21 โรงเรียนพิชัย นางสาวสกาวดี เรืองเกิด มัธยมศึกษาปีที่6
22 เฉลิมขวัญสตรี คุณครู ยุทธการ ศรีวิชัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0862479590
23 เฉลิมขวัญสตรี นางสาว ไปรยา สังข์บัวชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 4
24 เฉลิมขวัญสตรี นางสาว ศศิปรียา ศาสตร์เพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4
25 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นายอำนาจ ปาละหงษา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0840741879
26 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นางสาวจุฑาทิพย์ ทรงเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 6
27 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นายศุภกร คงใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 6
28 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายยุทธการ ศรีมาชัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0655245078
29 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวรวิณท์นิภา มูระวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่5
30 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงชัญญามณฑน์ เลิศสินไทย มัธยมศึกษาปีที่5
31 ทีม สาธิตมรอ.2 นางสาวทิวาพร เพ็ชรน่วม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0881779960
32 ทีม สาธิตมรอ.2 ด.ญ.จิรัชยา พืชเนาวรัตน์ ระดับประถมศึกษา
33 ทีม สาธิตมรอ.2 ด.ญ.ปพิชญา ดีอุดม ระดับประถมศึกษา
34 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน คุณครูประไพวรรณ ละอินทร์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0838849630
35 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน นางสาวญาดา สมร่าง มัธยมศึกษาปีที่6
36 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน นางสาวนิรมล ไชยสอน มัธยมศึกษาปีที่6
37 ดาราศาสตร์หรรษา คุณครู ประไพวรรณ ละอิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0838849630
38 ดาราศาสตร์หรรษา นางสาว เพชรน้ำหนึ่ง อิ่มใจ มัธยมศึกษา
39 ดาราศาสตร์หรรษา นางสาว ปีวรา นวลใจบุตร มัธยมศึกษา
40 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางวาสนา เเย้มเสาธง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0644187756
41 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวธมลวรรณ สุภาเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่4
42 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวลัลลนา ศรีชาวนา มัธยมศึกษาปีที่4
43 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นาย ยุทธการ ศรีมาชัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0862479590
44 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี น.ส.อิสรีย์ ไทยสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
45 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี น.ส.ธัชญมน ประสบวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4
46 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อาจารย์จาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0801234502
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายฐาปกรญ์ ลาเกี้ยว ปวส.2
48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวเรวดี ท้าวหน่อ ปวส.2
49 โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี / Planetarium อาจารย์ ยุทธการ ศรีมาชัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0866746878
50 โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี / Planetarium นางสาว มินทร์ลดา อภิรัตน์วรโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 5
51 โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี / Planetarium . นางสาว ขวัญจิรา ฟักบ้านใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 5
52 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายปิยะ สีตาชัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0956877191
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายภัทรภณ วงศ์แก้ว ปวช.
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายพัทธนันท์ จงณรงค์ชัย ปวช.
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางธิดารัตน์ พึ่งพิณ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0933050804
56 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายศุภกิตดิ์ ชวนยิ้ม ปวช.
57 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายศรัณภัทร สมหมาย ปวช.
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางกัญญาภัค รีวงษ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0966699379
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาววรางคณา เกตุสิทธิ์ ปวช.
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวทักษพร สุขสมทิพย์ ปวช.
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวกรรณิกา สิงห์หนู ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0910279915
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายวรรฒสพล จันมลฑา ปวช.
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายศิวนารถ เจริญสุข ปวช.
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวกรรณิกา สิงห์หนู ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0910279915
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาววราภรณ์ แสงสว่าง ปวส.
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวมนสิชา ดวงแก้ว ปวส.
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวกรรณิกา สิงห์หนู ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0910279915
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวกานต์พิชชา สอนเนตร์ ปวส.
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวธันยพร แก้วขาอย่าง ปวส.
70 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวรุ่งนภา สังข์อินทร์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0960809213
71 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวยานิตตา โชติเขียว ปวส.
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายพงษ์สุวรรณ ฤทธิสาร ปวส.
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์จุฬาลักษณ์ มหาวัน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0613316805
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางสาว ศริวิมล เลาหพิสิฐพาณิชย์ กำลังศึกษา ป.ตรี
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นาย ศุภสิน คำเรืองฤทธิ์ กำลังศึกษา ป.ตรี
76 โรงเรียนพิชัย ครูกนกวรรณ เที่ยงฟัก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0820435312
77 โรงเรียนพิชัย นางสาวรวิพร ศุขวิเศษ ม.6
78 โรงเรียนพิชัย นางสาวกัลยา ฉายาพัตร์ ม.6
79 รร.พิชัย ครูกนกวรรณ เที่ยงฟัก ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 055-421-402
80 รร.พิชัย นางสาวณัฐฐนิชา แดงเรือ ม.6
81 รร.พิชัย นางสาวพรธีรา ธีรเดชานันท์ ม.6
82 รร.อุตรดิตถ์ นายวิทยา อยู่แจ่ม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 055-411124
83 รร.อุตรดิตถ์ นายพฤหัส มณีกาญจน์ ม.6
84 รร.อุตรดิตถ์ นายวงศธรการุณประชา ม.6
85 วิทยาลัยอาชีวอุตรดิตถ์ นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 055411229
86 วิทยาลัยอาชีวอุตรดิตถ์ นายฐาปกรณ์ ลาเกี้ยว ปวส
87 วิทยาลัยอาชีวอุตรดิตถ์ น.ส.เรวดี ท้าวหน่อ ปวส
88 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายกิตติพงษ์ สว่าทิตย์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 055-414074
89 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายธีระพัฒน์ เชื้อจินดา ม.6
90 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางสาวสิริยากร พรามบุตร ม.6
91 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายศรายุทธ แสนเกียง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0954699945
92 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายณรงค์เดช พลเยี่ยม ปวส.
93 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายอภิชัช เอี่ยมเสือ ปวส.