การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ระดับ :ระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
วันแข่ง :วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น
สถานที่ :ห้อง GAB301 ชั้น 3
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. วังโพรงพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.5/1
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์
 • นางสาวจุฑาทิยพ์ ลิสันเทียะ
 • นางสาวอรวรรณ สีลา

2. วังโพรงพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.5/1
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์
 • นางสาวกัญญารัตน์ ชัยชะนะ
 • นางสาววัลย์นิศา บุญยิ่ง

3. กำแพงเพชรพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์
 • นายภูเบศร์ เรืองคุ้ม
 • เด็กชายจิรพัฒน์ คุ้มเณร

4. กำแพงเพชรพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวัฒนา เมฆี
 • เด็กชายอิทธิกร อิทธิฤทธิ์เดช
 • เด็กหญิงถิรดา ถมนาม

5. ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางดวงพร มูลป้อม
 • นายพงศกร สุริยา
 • นางสาวธนิษฐา ลาวจันทร์

6. ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางจีราวรรณ ดวงเกิด
 • นางสาวปิยะพร อุประวรรณา
 • นางสาวหิรัญญา บุญชู

7. สุโขทัยวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : น.ส.ไพจิตร จันทร์โพยม
 • นายศุภวิชญ์ สนิทผล
 • นายปราโมทย์ คีรีรัตนเสถียร

8. สุโขทัยวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : น.ส.ไพจิตร จันทร์โพยม
 • นายณภัทร รัตนะ
 • นายธนภัทร อารีรักษ์

9. ชาติตระการวิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์
 • นายชิตพล ทิมเทศ
 • นายอภิชัย จันทะคุณ

10. ชาติตระการวิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง
 • นางสาวศิริรัตน์ มามี
 • นางสาวอมรกานต์ จันทะคุณ

11. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวฐานิดา มะลิตูม
 • นางสาวพรนิภา เย็นวัฒนา
 • นางสาวอรวรรณ โคกราม

12. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวฐานิดา มะลิตูม
 • ด.ญ จิตราวิณี ธูปแจ่ม
 • ด.ญ วาสนา ม่วงสว่าง

13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวช.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกรรณิกา สิงห์หนู
 • นายธีระศักดิ์ บุญชิต
 • นายปิ่นนครา โพธิ์ทอง

14. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวส.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางกัญญาภัค รีวงษ์
 • นายกฤชะ แสงเขียว
 • นายนฤเบศ ผิวนวน

15. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางนุสลา รัฐธรรม
 • นายณัฐพัชร์ บัวคำโคตร์
 • นายณัฐนัน ทองเชิด

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 วังโพรงพิทยาคม นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0973345040
2 วังโพรงพิทยาคม นางสาวจุฑาทิยพ์ ลิสันเทียะ ม.5/1
3 วังโพรงพิทยาคม นางสาวอรวรรณ สีลา ม.5/1
4 วังโพรงพิทยาคม นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0973345040
5 วังโพรงพิทยาคม นางสาวกัญญารัตน์ ชัยชะนะ ม.5/1
6 วังโพรงพิทยาคม นางสาววัลย์นิศา บุญยิ่ง ม.5/1
7 กำแพงเพชรพิทยาคม นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0899595273
8 กำแพงเพชรพิทยาคม นายภูเบศร์ เรืองคุ้ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
9 กำแพงเพชรพิทยาคม เด็กชายจิรพัฒน์ คุ้มเณร มัธยมศึกษาตอนปลาย
10 กำแพงเพชรพิทยาคม นายวัฒนา เมฆี ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0899595273
11 กำแพงเพชรพิทยาคม เด็กชายอิทธิกร อิทธิฤทธิ์เดช มัธยมศึกษาตอนต้น
12 กำแพงเพชรพิทยาคม เด็กหญิงถิรดา ถมนาม มัธยมศึกษาตอนต้น
13 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางดวงพร มูลป้อม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0855353538
14 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นายพงศกร สุริยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
15 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาวธนิษฐา ลาวจันทร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
16 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางจีราวรรณ ดวงเกิด ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0800563849
17 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาวปิยะพร อุประวรรณา มัธยมศึกษาตอนปลาย
18 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาวหิรัญญา บุญชู มัธยมศึกษาตอนปลาย
19 สุโขทัยวิทยาคม น.ส.ไพจิตร จันทร์โพยม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0819728576
20 สุโขทัยวิทยาคม นายศุภวิชญ์ สนิทผล มัธยมศึกษาตอนปลาย
21 สุโขทัยวิทยาคม นายปราโมทย์ คีรีรัตนเสถียร มัธยมศึกษาตอนปลาย
22 สุโขทัยวิทยาคม น.ส.ไพจิตร จันทร์โพยม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0819728576
23 สุโขทัยวิทยาคม นายณภัทร รัตนะ มัธยมศึกษาตอนปลาย
24 สุโขทัยวิทยาคม นายธนภัทร อารีรักษ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
25 ชาติตระการวิทยา นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0857292055
26 ชาติตระการวิทยา นายชิตพล ทิมเทศ มัธยมศึกษาตอนปลาย
27 ชาติตระการวิทยา นายอภิชัย จันทะคุณ มัธยมศึกษาตอนปลาย
28 ชาติตระการวิทยา นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 088-2255099
29 ชาติตระการวิทยา นางสาวศิริรัตน์ มามี มัธยมศึกษาตอนปลาย
30 ชาติตระการวิทยา นางสาวอมรกานต์ จันทะคุณ มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวฐานิดา มะลิตูม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0636423498
32 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวพรนิภา เย็นวัฒนา มัธยมศึกษาตอนปลาย
33 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวอรวรรณ โคกราม มัธยมศึกษาตอนปลาย
34 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวฐานิดา มะลิตูม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0636423498
35 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ด.ญ จิตราวิณี ธูปแจ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
36 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ด.ญ วาสนา ม่วงสว่าง มัธยมศึกษาตอนต้น
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวกรรณิกา สิงห์หนู ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0910279915
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายธีระศักดิ์ บุญชิต ปวช.
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายปิ่นนครา โพธิ์ทอง ปวช.
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางกัญญาภัค รีวงษ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0966699379
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายกฤชะ แสงเขียว ปวส.
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายนฤเบศ ผิวนวน ปวส.
43 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางนุสลา รัฐธรรม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0931371386
44 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายณัฐพัชร์ บัวคำโคตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
45 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายณัฐนัน ทองเชิด มัธยมศึกษาตอนปลาย