การแข่งขันทักษะ URU Network Champion ด้านสายสัญญาณ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cabling 2019)
ระดับ :ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือระดับอุดมศึกษา
วันแข่ง :วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น
สถานที่ :ห้อง GAB-320 ชั้น 3
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.3
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาว มะลิณี นินทะ
 • เด็กชาย สุภเวช แต้ลำพัว
 • เด็กชาย อิทธิเทพ สิงห์มนต์

2. บ้านแก่งวิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสุมิตรา ประชัน
 • เด็กชายคมคณิต อ่อนสลุง
 • เด็กชายธรนินทร์ แดงเจริญ

3. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวฐานิดา มะลิตูม
 • นายธรรมนูญ อินประสิทธิ์
 • นายขจรศักดิ์ บุญไพร

4. โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาปีที่2
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายฐิติพันธ์ กุลศิริ
 • เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ บัวศรี
 • เด็กชาย กิตติศักดิ์ แช่มช้อย

5. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
 • นายประวันวิทย์ ธิชากรณ์
 • นายธนานนต์ อุบลศรี

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ปวส.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายกริชภูมิ อุ่นคำปา
 • นายชัชชัย ศรีคมขำ
 • นายพีรพล อยู่แจ่ม

7. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางนงนุช ชัยเนตร
 • ด.ญ.นภัสวรรณ พวงภาคีศิริ
 • ด.ญ.ธีมาพร ฉิมพาลี

8. โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกชวรรณ พันป้อง
 • เด็กชายธนโชติ กุลชรศรี
 • เด็กชายณัฐวุฒิ นำรอง

9. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา
 • นายจุลพงษ์ ภู่ระหงษ์
 • นายณัฐภัทร สุขสำราญ

10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา A
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางจิราพร วงศ์หล้า
 • นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ
 • นายชคัทพล ต๊ะมาสี

11. โรงเรียนชาติตระการวิทยา B
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง
 • นายวุฒิพงษ์ เทพราชา
 • นายปัญจพล รอดพ่าย

12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
 • นายฐาปกรณ์ ลาเกี้ยว
 • นางสาวเรวดี ท้าวหน่อ

13. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายกรกฎ ปิกมา
 • นางสาวนารีรัตน์ สุกใส
 • นางสาววริศรา แสนฟูเฟื่อง

การแข่งขันทักษะ URU Network Champion ด้านสายสัญญาณ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cabling 2019)

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา นางสาว มะลิณี นินทะ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0838266645
2 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เด็กชาย สุภเวช แต้ลำพัว ม.3
3 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เด็กชาย อิทธิเทพ สิงห์มนต์ ม.3
4 บ้านแก่งวิทยา นางสุมิตรา ประชัน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 055-911501
5 บ้านแก่งวิทยา เด็กชายคมคณิต อ่อนสลุง มัธยมศึกษาตอนต้น
6 บ้านแก่งวิทยา เด็กชายธรนินทร์ แดงเจริญ มัธยมศึกษาตอนต้น
7 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวฐานิดา มะลิตูม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0636423498
8 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายธรรมนูญ อินประสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
9 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายขจรศักดิ์ บุญไพร มัธยมศึกษาตอนปลาย
10 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร นายฐิติพันธ์ กุลศิริ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0894388549
11 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ บัวศรี มัธยมศึกษาปีที่2
12 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร เด็กชาย กิตติศักดิ์ แช่มช้อย มัธยมศึกษาปีที่2
13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0896390284
14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นายประวันวิทย์ ธิชากรณ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นายธนานนต์ อุบลศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายกริชภูมิ อุ่นคำปา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0878875580
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายชัชชัย ศรีคมขำ ปวส.
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายพีรพล อยู่แจ่ม ปวส.
19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางนงนุช ชัยเนตร ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 086-2098327
20 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ด.ญ.นภัสวรรณ พวงภาคีศิริ ม.ต้น
21 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ด.ญ.ธีมาพร ฉิมพาลี ม.ต้น
22 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ นางสาวกชวรรณ พันป้อง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0806823426
23 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ เด็กชายธนโชติ กุลชรศรี มัธยมศึกษาตอนต้น
24 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ เด็กชายณัฐวุฒิ นำรอง มัธยมศึกษาตอนต้น
25 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0882821627
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายจุลพงษ์ ภู่ระหงษ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายณัฐภัทร สุขสำราญ มัธยมศึกษาตอนปลาย
28 โรงเรียนชาติตระการวิทยา A นางจิราพร วงศ์หล้า ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 097-9182016
29 โรงเรียนชาติตระการวิทยา A นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ มัธยมศึกษาตอนปลาย
30 โรงเรียนชาติตระการวิทยา A นายชคัทพล ต๊ะมาสี มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 โรงเรียนชาติตระการวิทยา B นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 088-2255099
32 โรงเรียนชาติตระการวิทยา B นายวุฒิพงษ์ เทพราชา มัธยมศึกษาตอนต้น
33 โรงเรียนชาติตระการวิทยา B นายปัญจพล รอดพ่าย มัธยมศึกษาตอนต้น
34 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 055-411221
35 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายฐาปกรณ์ ลาเกี้ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวเรวดี ท้าวหน่อ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
37 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม นายกรกฎ ปิกมา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0864405922
38 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม นางสาวนารีรัตน์ สุกใส มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
39 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม นางสาววริศรา แสนฟูเฟื่อง มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.