การแข่งขันเกมส์ทางคอมพิวเตอร์ ROV Championship
ระดับ :ไม่จำกัด
วันแข่ง :วันที่ 18 สิงหาคม 2562
○ รอบบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น. (บุคคลทั่วไป)
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
○ รอบเช้า เวลา 9.00 น.-12.00 (บุคคลทั่วไป)
○ รอบบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น. (บุคคลทั่วไป)
สถานที่ :GAB316 ชั้น 3
รายละเอียด :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
กลับหน้าหลัก
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

1. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายพรชัย อ่อนอุทัย
 • นายพงศกร กันตา
 • นายพงษ์ศักดิ์ พาทอง
 • นายวรนันท์ ปัญญานวล
 • นายกันตพงษ์ กระสายยศ
 • เด็กชายปองพล สืบแก้ว

2. สุโขทัยวิทยาคม
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
 • นายรัฐนันท์ ด่านจิระมนตรี
 • นาย กิตติภัฎ อินทร์กลอย
 • นาย กิตติธร วนิชพิสิฐพันธ์
 • นาย วรากร บ่ายคล้อย
 • นาย อัษฎาวุธ ยินดีสิงห

3. พนมมาศพิทยากร
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายโชคชัย คำไวย์
 • เด็กชายธนวัฒน์ แสงทอง
 • เด็กชายวสันต์ พวงคำ
 • เด็กชายธีรวัฒน์ เรียนแพง
 • เด็กชายณัฐวุฒิ มาก่อกูล
 • เด็กชายสุรศักดิ์ ใหม่ห้อง

4. โรงเรียนบ้านหนองหิน
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสุรเดช หอมเจริญ
 • เด็กชายหัตถกิจ กุมภาพันธ์
 • เด็กชายธนภัทร ขลุ่ยทอง
 • เด็กชายธวัชชัย จันทร์คีรี
 • เด็กชายณัฐพล อนารัตน์
 • เด็กชายเมธี ศรีคำ

5. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 9.00-12.00น.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวัชระ ทิอิน
 • นาย เอกพล คำแสน
 • นายพันธมิตร เมืองนันท์
 • นายไชยวัฒ กลิ่นเชตุ
 • นายพิชิตพล ชมพูน้อย
 • นายธิตินันท์ บุตรพรม

6. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 9.00-12.00น.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวัชระ ทิอิน
 • นายไชยภพ ปิ่นสิงห์โต 2นายธนาวัฒน์ เอี่ยมงิ้วงาม 3นายภัทรพล พรมรังษี 4นายวรุ
 • นายธนาวัฒน์ เอี่ยมงิ้วงาม
 • นายภัทรพล พรมรังษี
 • นายวรุต คงมั่น
 • นายภานุพงศ์ เปลี่ยนสุข

7. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 9.00-12.00น.
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวัชระ ทิอิน
 • ชุติเดช บูชาธรรม
 • อนุกร แก้วสารพัด
 • วัชระ เจริญวงษ์
 • ณัฐดนัย อินตาโย
 • เงินตรา พรหมศิลา

8. -
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : นักศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์ อนุชา
 • นายธนภณ เทียมญาติ
 • นายภานุวัฒน์ กันทะหลั่น
 • นายกชธรรมสรณ์ บุญพุธ
 • นายธีรพัฒน์ สุขมา
 • เดชานุวัช วรสร้อย

9. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวฐานิดา มะลิตูม
 • เด็กชาย อดิสรณ์ เกิดม่วง
 • เด็กชาย แสนคม บุญอั้น
 • เด็กชาย ณัฐพล ขวัญเมือง
 • เด็กชาย ณัฐภูมิ กล่ำทับ
 • เด็กชาย สุรชัย ราชสิงห์หาญ

10. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวฐานิดา มะลิตูม
 • นายมนัส นุชน้อย
 • นายอภินันท์ จันคำ
 • นายนภัสกร มีคำมา
 • นายธนา คำคม
 • นายวิชานนท์ วังเส็ง

11. ศิษเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) :
อาจารย์ผู้ควบคุม : นาย ภาคย์ภพ ภัคจิราภาคย์
 • นาย ภาคย์ภพ ภัคจิราภาคย์
 • นาย วุฒิชัย บุญมาก
 • นาย ณัฐพล เนื่องยินดี
 • นาย สิริฉัตร สิรินันทจักร
 • นาย อนุรักษ์ บรรเลงสวรรค์

12. อุตรดิตถ์/มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายชุติเดช คำเที่ยง
 • ด.ช.พัฒนชัย เศวตบรรเจิด
 • ด.ช.เอกอรุณ ภูมิพันธ์
 • ด.ช.ปฐพี อินจ่าย
 • ด.ช.ภูเบศ คล้ายชม
 • ด.ช.พีรศุษม์ พวงภาคีศิริ

13. อุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 18 สิงหาคม พ.ศ2562
อาจารย์ผู้ควบคุม : -
 • อภิโชค ทับเกษม
 • ปรัญชัย ปรางค์เจริญ
 • ศุภกร มีปา
 • ภูพิศุทธิ์ ทิพย์วงศ์
 • อาชวิณ ปัญญานันท์

14. MiUT (Made in Uttaradit)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : ม.ต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนวรัตน์ เกตุศรี
 • ด.ช.ภูมิกร เหมือนเดชา
 • ด.ช.ชลกันต์ บัตรมาก
 • ด.ช.สิรภัทร โรจนพันธุ์
 • ด.ช.วินทกร ชุ่มทอง
 • ด.ช.ปรเมศวร์ ปานเกษม

15. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 18สิงหา 13.00น.-16.00น.
อาจารย์ผู้ควบคุม : -
 • นายภูวิศ กันยะมี
 • นายรัชานนท์ องอาจ
 • นายอติคุณ ชูวิทย์
 • นายรณพีร์ สุภากรณ์
 • นายศุภวิ​ชญ์​ วิรัชลาภ

16. ชาติตระการวิทยา
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอัฐศิษฏ์ หาญไพโรจน์
 • นายพงษกร กรมโนนไทย
 • นายธนพล บัวยิ้ม
 • นายธนพงษ์ น้อยอินทร์
 • นายนันทิพัฒน์ นิธิกาญจนธาร
 • นายอภิสิทธิ์ ยอดแก้ว

17. โรงเรียนอุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
อาจารย์ผู้ควบคุม : -
 • ด.ช.​ ธเนศวร​ ศรีทับทิม
 • ด.ช.​ วุฒิภัทร​ ทองตัน
 • นาย นราวิชญ์ เข้มแข็ง
 • ด.ช.​ รัฐนันท์ ปัญญาสงค์
 • ด.ช.​ ภัทรพงศ์​ วรรณเสถียร

18. EasyGame
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 18สิงหาคม 13:00-16:00
อาจารย์ผู้ควบคุม : -
 • นายสุรพงษ์ พรหมพันใจ
 • นายชวลิต เกิดเเก้ว
 • นายยศพร นพสิทธิ์
 • นายธิติวุฒิ ศักดิ์ดี
 • นายศุภชัย เอี่ยมเจริญ

19. MiUT(Made in Uttaradit)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 13.00-16.00
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาว นวรัตน์ เกตุศรี
 • ด.ช.ปรเมศวร์ ปานเกษม
 • ด.ช.สิรภัทร โรจนพันธุ์
 • ด.ช.ภูมิกร เหมือนเดชา
 • ด.ช.วินทกร ชุ่มทอง
 • ด.ช.จิรโชติ หลาวเพ็ชร

20. L.P (หาหมอ)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอภิรักษ์ อยู่พ่วง
 • นายสุเมธ บางแช่ม
 • นายพัชรพล อรัญสวรรค์
 • นายเจษฏา มาศิริ
 • นายศรัณยภัคร์ เต็มเปียง
 • นายศุภกร กางด้วง

21. ชื่อทีม (ข้าวหมกไก่)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : วันที่ 18 สิงหาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น.
อาจารย์ผู้ควบคุม : -
 • นาย ศุภสิน คำเรืองฤทธิ์
 • นาย ฉัตรมงคล ฮาดฟอง
 • นาย ธิติญาณ แสนร่ม
 • นาย ภาณุพงศ์ ศรีเมฆ
 • นาย ธนายุทธ ยศเกตุ

22. Yellow Mellow
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 19สิงหาคม 09.00-16.00
อาจารย์ผู้ควบคุม : -
 • พงศธร กลิ้งตา
 • เกริกไกร กลิ่นหอม
 • สิทธิพล พิมพา
 • ยุทธนา ปัญญามิ่ง
 • อัจฉริยะ อุทัยธวัช

23. โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 18 สิงหาคม 2562 เวล 13.00 น.-16.00 น.
อาจารย์ผู้ควบคุม : คุณครู เฉลียว ทับอิ่ม
 • นาย ไกรศร ผลไม้
 • นาย กฤษดากร ม่วงรักษ์
 • นาย ณัฏภณ เกิดเจริญ
 • นาย บารมี ทรงวิชา
 • นาย ณัฐวัฒ ฉิมสอาด

24. L.P. (NoName)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : มัธยมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอภิรักษ์ อยู่พ่วง
 • นาย ทักษิณ อินทปัญญา
 • นาย นาวิน วงษ์เงิน
 • นาย อรรถพล ม่วงทอง
 • นาย อรรถสิทธิ์ เครือรอด
 • นาย ปฏิภาณ เฟื่องฟู

25. MiUT(Made in Uttaradit)
ระดับชั้น (หรือรอบเวลาแข่งขัน) : 13.00-16.00
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาว นวรัตน์ เกตุศรี
 • ด.ช.ปรเมศวร์ ปานเกษม
 • ด.ช.สิรภัทร โรจนพันธุ์
 • ด.ช.ภูมิกร เหมือนเดชา
 • ด.ช.วินทกร ชุ่มทอง
 • ด.ช.ปรัญชัย ปรางค์เจริญ

การแข่งขันเกมส์ทางคอมพิวเตอร์ ROV Championship

ลำดับ โรงเรียน/สถาบัน ชื่อ-สกุล ระดับ (หรือรอบเวลาแข่งขัน) รายมือชื่อ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) นายพรชัย อ่อนอุทัย ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0939733246
2 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) นายพงศกร กันตา มัธยมศึกษา
3 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) นายพงษ์ศักดิ์ พาทอง มัธยมศึกษา
4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) นายวรนันท์ ปัญญานวล มัธยมศึกษา
5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) นายกันตพงษ์ กระสายยศ มัธยมศึกษา
6 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เด็กชายปองพล สืบแก้ว มัธยมศึกษา
7 สุโขทัยวิทยาคม ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0953067345
8 สุโขทัยวิทยาคม นายรัฐนันท์ ด่านจิระมนตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
9 สุโขทัยวิทยาคม นาย กิตติภัฎ อินทร์กลอย มัธยมศึกษาตอนปลาย
10 สุโขทัยวิทยาคม นาย กิตติธร วนิชพิสิฐพันธ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
11 สุโขทัยวิทยาคม นาย วรากร บ่ายคล้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย
12 สุโขทัยวิทยาคม นาย อัษฎาวุธ ยินดีสิงห มัธยมศึกษาตอนปลาย
13 พนมมาศพิทยากร นายโชคชัย คำไวย์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0800494054
14 พนมมาศพิทยากร เด็กชายธนวัฒน์ แสงทอง มัธยมศึกษาตอนต้น
15 พนมมาศพิทยากร เด็กชายวสันต์ พวงคำ มัธยมศึกษาตอนต้น
16 พนมมาศพิทยากร เด็กชายธีรวัฒน์ เรียนแพง มัธยมศึกษาตอนต้น
17 พนมมาศพิทยากร เด็กชายณัฐวุฒิ มาก่อกูล มัธยมศึกษาตอนต้น
18 พนมมาศพิทยากร เด็กชายสุรศักดิ์ ใหม่ห้อง มัธยมศึกษาตอนต้น
19 โรงเรียนบ้านหนองหิน นายสุรเดช หอมเจริญ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0857316865
20 โรงเรียนบ้านหนองหิน เด็กชายหัตถกิจ กุมภาพันธ์ มัธยมศึกษา
21 โรงเรียนบ้านหนองหิน เด็กชายธนภัทร ขลุ่ยทอง มัธยมศึกษา
22 โรงเรียนบ้านหนองหิน เด็กชายธวัชชัย จันทร์คีรี มัธยมศึกษา
23 โรงเรียนบ้านหนองหิน เด็กชายณัฐพล อนารัตน์ มัธยมศึกษา
24 โรงเรียนบ้านหนองหิน เด็กชายเมธี ศรีคำ มัธยมศึกษา
25 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายวัชระ ทิอิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0822285326
26 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นาย เอกพล คำแสน 9.00-12.00น.
27 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายพันธมิตร เมืองนันท์ 9.00-12.00น.
28 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายไชยวัฒ กลิ่นเชตุ 9.00-12.00น.
29 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายพิชิตพล ชมพูน้อย 9.00-12.00น.
30 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายธิตินันท์ บุตรพรม 9.00-12.00น.
31 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายวัชระ ทิอิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0822285326
32 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายไชยภพ ปิ่นสิงห์โต 2นายธนาวัฒน์ เอี่ยมงิ้วงาม 3นายภัทรพล พรมรังษี 4นายวรุ 9.00-12.00น.
33 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายธนาวัฒน์ เอี่ยมงิ้วงาม 9.00-12.00น.
34 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายภัทรพล พรมรังษี 9.00-12.00น.
35 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายวรุต คงมั่น 9.00-12.00น.
36 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายภานุพงศ์ เปลี่ยนสุข 9.00-12.00น.
37 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ นายวัชระ ทิอิน ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0822285326
38 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ ชุติเดช บูชาธรรม 9.00-12.00น.
39 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ อนุกร แก้วสารพัด 9.00-12.00น.
40 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ วัชระ เจริญวงษ์ 9.00-12.00น.
41 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ ณัฐดนัย อินตาโย 9.00-12.00น.
42 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าศึกษา อุตรดิตถ์ เงินตรา พรหมศิลา 9.00-12.00น.
43 - อาจารย์ อนุชา ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0652615961
44 - นายธนภณ เทียมญาติ นักศึกษา
45 - นายภานุวัฒน์ กันทะหลั่น นักศึกษา
46 - นายกชธรรมสรณ์ บุญพุธ นักศึกษา
47 - นายธีรพัฒน์ สุขมา นักศึกษา
48 - เดชานุวัช วรสร้อย นักศึกษา
49 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวฐานิดา มะลิตูม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0636423498
50 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชาย อดิสรณ์ เกิดม่วง มัธยมศึกษาตอนต้น
51 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชาย แสนคม บุญอั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
52 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชาย ณัฐพล ขวัญเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น
53 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชาย ณัฐภูมิ กล่ำทับ มัธยมศึกษาตอนต้น
54 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เด็กชาย สุรชัย ราชสิงห์หาญ มัธยมศึกษาตอนต้น
55 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวฐานิดา มะลิตูม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0636423498
56 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายมนัส นุชน้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย
57 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายอภินันท์ จันคำ มัธยมศึกษาตอนปลาย
58 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายนภัสกร มีคำมา มัธยมศึกษาตอนปลาย
59 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายธนา คำคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
60 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายวิชานนท์ วังเส็ง มัธยมศึกษาตอนปลาย
61 ศิษเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย ภาคย์ภพ ภัคจิราภาคย์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0932753737
62 ศิษเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย ภาคย์ภพ ภัคจิราภาคย์
63 ศิษเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย วุฒิชัย บุญมาก
64 ศิษเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย ณัฐพล เนื่องยินดี
65 ศิษเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย สิริฉัตร สิรินันทจักร
66 ศิษเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย อนุรักษ์ บรรเลงสวรรค์
67 อุตรดิตถ์/มัธยมศึกษาตอนต้น นายชุติเดช คำเที่ยง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0863233557
68 อุตรดิตถ์/มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พัฒนชัย เศวตบรรเจิด 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
69 อุตรดิตถ์/มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.เอกอรุณ ภูมิพันธ์ 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
70 อุตรดิตถ์/มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปฐพี อินจ่าย 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
71 อุตรดิตถ์/มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภูเบศ คล้ายชม 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
72 อุตรดิตถ์/มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พีรศุษม์ พวงภาคีศิริ 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
73 อุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น - ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0631172607
74 อุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น อภิโชค ทับเกษม 18 สิงหาคม พ.ศ2562
75 อุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น ปรัญชัย ปรางค์เจริญ 18 สิงหาคม พ.ศ2562
76 อุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น ศุภกร มีปา 18 สิงหาคม พ.ศ2562
77 อุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น ภูพิศุทธิ์ ทิพย์วงศ์ 18 สิงหาคม พ.ศ2562
78 อุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น อาชวิณ ปัญญานันท์ 18 สิงหาคม พ.ศ2562
79 MiUT (Made in Uttaradit) นางสาวนวรัตน์ เกตุศรี ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0887817159
80 MiUT (Made in Uttaradit) ด.ช.ภูมิกร เหมือนเดชา ม.ต้น
81 MiUT (Made in Uttaradit) ด.ช.ชลกันต์ บัตรมาก ม.ต้น
82 MiUT (Made in Uttaradit) ด.ช.สิรภัทร โรจนพันธุ์ ม.ต้น
83 MiUT (Made in Uttaradit) ด.ช.วินทกร ชุ่มทอง ม.ต้น
84 MiUT (Made in Uttaradit) ด.ช.ปรเมศวร์ ปานเกษม ม.ต้น
85 โรงเรียนอุตรดิตถ์ - ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0987500320
86 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายภูวิศ กันยะมี 18สิงหา 13.00น.-16.00น.
87 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายรัชานนท์ องอาจ 18สิงหา 13.00น.-16.00น.
88 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายอติคุณ ชูวิทย์ 18สิงหา 13.00น.-16.00น.
89 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายรณพีร์ สุภากรณ์ 18สิงหา 13.00น.-16.00น.
90 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายศุภวิ​ชญ์​ วิรัชลาภ 18สิงหา 13.00น.-16.00น.
91 ชาติตระการวิทยา นายอัฐศิษฏ์ หาญไพโรจน์ ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 084-3741714
92 ชาติตระการวิทยา นายพงษกร กรมโนนไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย
93 ชาติตระการวิทยา นายธนพล บัวยิ้ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
94 ชาติตระการวิทยา นายธนพงษ์ น้อยอินทร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
95 ชาติตระการวิทยา นายนันทิพัฒน์ นิธิกาญจนธาร มัธยมศึกษาตอนปลาย
96 ชาติตระการวิทยา นายอภิสิทธิ์ ยอดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย
97 โรงเรียนอุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น - ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0613500609
98 โรงเรียนอุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น ด.ช.​ ธเนศวร​ ศรีทับทิม 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
99 โรงเรียนอุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น ด.ช.​ วุฒิภัทร​ ทองตัน 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
100 โรงเรียนอุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น นาย นราวิชญ์ เข้มแข็ง 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
101 โรงเรียนอุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น ด.ช.​ รัฐนันท์ ปัญญาสงค์ 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
102 โรงเรียนอุตรดิตถ์/มัธยมตอนต้น ด.ช.​ ภัทรพงศ์​ วรรณเสถียร 18สิงหาคม รอบ13.00-16.00
103 EasyGame - ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 06​23​085413
104 EasyGame นายสุรพงษ์ พรหมพันใจ 18สิงหาคม 13:00-16:00
105 EasyGame นายชวลิต เกิดเเก้ว 18สิงหาคม 13:00-16:00
106 EasyGame นายยศพร นพสิทธิ์ 18สิงหาคม 13:00-16:00
107 EasyGame นายธิติวุฒิ ศักดิ์ดี 18สิงหาคม 13:00-16:00
108 EasyGame นายศุภชัย เอี่ยมเจริญ 18สิงหาคม 13:00-16:00
109 MiUT(Made in Uttaradit) นางสาว นวรัตน์ เกตุศรี ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0878485672
110 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.ปรเมศวร์ ปานเกษม 13.00-16.00
111 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.สิรภัทร โรจนพันธุ์ 13.00-16.00
112 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.ภูมิกร เหมือนเดชา 13.00-16.00
113 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.วินทกร ชุ่มทอง 13.00-16.00
114 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.จิรโชติ หลาวเพ็ชร 13.00-16.00
115 L.P (หาหมอ) นายอภิรักษ์ อยู่พ่วง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0616518481
116 L.P (หาหมอ) นายสุเมธ บางแช่ม มัธยมศึกษา
117 L.P (หาหมอ) นายพัชรพล อรัญสวรรค์ มัธยมศึกษา
118 L.P (หาหมอ) นายเจษฏา มาศิริ มัธยมศึกษา
119 L.P (หาหมอ) นายศรัณยภัคร์ เต็มเปียง มัธยมศึกษา
120 L.P (หาหมอ) นายศุภกร กางด้วง มัธยมศึกษา
121 ชื่อทีม (ข้าวหมกไก่) - ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0613316805
122 ชื่อทีม (ข้าวหมกไก่) นาย ศุภสิน คำเรืองฤทธิ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น.
123 ชื่อทีม (ข้าวหมกไก่) นาย ฉัตรมงคล ฮาดฟอง วันที่ 18 สิงหาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น.
124 ชื่อทีม (ข้าวหมกไก่) นาย ธิติญาณ แสนร่ม วันที่ 18 สิงหาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น.
125 ชื่อทีม (ข้าวหมกไก่) นาย ภาณุพงศ์ ศรีเมฆ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น.
126 ชื่อทีม (ข้าวหมกไก่) นาย ธนายุทธ ยศเกตุ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น.
127 Yellow Mellow - ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0644261387
128 Yellow Mellow พงศธร กลิ้งตา 19สิงหาคม 09.00-16.00
129 Yellow Mellow เกริกไกร กลิ่นหอม 19สิงหาคม 09.00-16.00
130 Yellow Mellow สิทธิพล พิมพา 19สิงหาคม 09.00-16.00
131 Yellow Mellow ยุทธนา ปัญญามิ่ง 19สิงหาคม 09.00-16.00
132 Yellow Mellow อัจฉริยะ อุทัยธวัช 19สิงหาคม 09.00-16.00
133 โรงเรียนอุตรดิตถ์ คุณครู เฉลียว ทับอิ่ม ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0625955075
134 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย ไกรศร ผลไม้ 18 สิงหาคม 2562 เวล 13.00 น.-16.00 น.
135 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย กฤษดากร ม่วงรักษ์ 18 สิงหาคม 2562 เวล 13.00 น.-16.00 น.
136 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย ณัฏภณ เกิดเจริญ 18 สิงหาคม 2562 เวล 13.00 น.-16.00 น.
137 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย บารมี ทรงวิชา 18 สิงหาคม 2562 เวล 13.00 น.-16.00 น.
138 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นาย ณัฐวัฒ ฉิมสอาด 18 สิงหาคม 2562 เวล 13.00 น.-16.00 น.
139 L.P. (NoName) นายอภิรักษ์ อยู่พ่วง ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0616518481
140 L.P. (NoName) นาย ทักษิณ อินทปัญญา มัธยมศึกษา
141 L.P. (NoName) นาย นาวิน วงษ์เงิน มัธยมศึกษา
142 L.P. (NoName) นาย อรรถพล ม่วงทอง มัธยมศึกษา
143 L.P. (NoName) นาย อรรถสิทธิ์ เครือรอด มัธยมศึกษา
144 L.P. (NoName) นาย ปฏิภาณ เฟื่องฟู มัธยมศึกษา
145 MiUT(Made in Uttaradit) นางสาว นวรัตน์ เกตุศรี ครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม 0878485672
146 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.ปรเมศวร์ ปานเกษม 13.00-16.00
147 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.สิรภัทร โรจนพันธุ์ 13.00-16.00
148 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.ภูมิกร เหมือนเดชา 13.00-16.00
149 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.วินทกร ชุ่มทอง 13.00-16.00
150 MiUT(Made in Uttaradit) ด.ช.ปรัญชัย ปรางค์เจริญ 13.00-16.00