สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การประกวดการจัดสวนในภาชนะปิด (Terrarium)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่
STB 106
1 กรกฎาคม 2565
2 สิงหาคม 2565
-
-
* สามารถส่งนักเรียน/นักศึกษาจัดสวนฯ ได้ไม่เกินทีมละ 2 คน รับจำนวนจำกัด ระดับชั้นละ 10 ทีมเท่านั้น เรียงลำดับตามวันที่ส่งใบสมัคร (ไม่เสียค่าสมัคร) กรุณาเขียนชื่อตัวบรรจงให้ชัดเจน (สงวนสิทธิ์ให้ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 1 ทีมต่อระดับชั้น)
** รับสมัครจำนวนจำกัด หรือจนกว่าสถานที่จัดประกวดเต็ม
*** สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-817700 หรือ 061-2678882 ในวันและเวลาราชการ
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายพิทยา พยัคมาก
  ชื่อทีม : ศิษย์ปู่โล่
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ตติยะ ดีอุดม ม.2/1
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง รักษิตา มณีจำนงค์ ม.2/1
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายนพรัตน์ อ่อนแพง
  ชื่อทีม : บัวบานสะท้านภพ
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง นิภาพร ตรีโพธิ์ ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ปวัลลักษณ์ วังซ้าย ม.3
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : พัชรี พิมพ์นิล
  ชื่อทีม : โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
  สมาชิก 1 : นางสาว ภัทรธิดาภา คงลอย มัธยมปีที่4
  สมาชิก 2 : นางสาว สุพัตรา แผลงศร มัธยมปีที่4
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนสองพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐฑิกา บุศราคำ
  ชื่อทีม : SP Terrarium
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง กชพรรณ วงธิราช ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง วลัยลักษณ์ สันเกตุ ม.3
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนอุดมดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจิรภา ภูทวี
  ชื่อทีม : Garden renger
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ปุณณิศา ตั้งสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง นลินทิพย์ บุญคง มัธยมศึกษาปีที่ 3
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนอุดมดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพัชรินทร์ บัวสิน
  ชื่อทีม : ๊Udomsomboon
  สมาชิก 1 : นางสาว เกษสราพร ยอดจันทร์ ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว ธนพร อ่ำแจ้ง ม.5
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายอนุชิต ดวงดาว
  ชื่อทีม : สวรรค์ชั้นเจ็ด
  สมาชิก 1 : นางสาว พีรณัฐ ใคร่กระโทก ม.4/11
  สมาชิก 2 : นางสาว กันต์ฤทัย ทะยะ ม.4/11
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
  ชื่อทีม : Ssr1
  สมาชิก 1 : นาย สุวรรณ บานนคร ม.6
  สมาชิก 2 : นาย ธวัชชัย แนมบาง ม.6
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายวัชรกฤษณ์ อินมี
  ชื่อทีม : ssr2
  สมาชิก 1 : นาย นัฐพงษ์ ยอดศรี ม.3
  สมาชิก 2 : 22 มี.ค 2550 อภิเชษฐ์ ไชยทิพย์ ม.3
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : ประถมศึกษา
  ผู้ควบคุมทีม : นายปฏิพัฒน์ กลิ่นหอม
  ชื่อทีม : ssr03
  สมาชิก 1 : นาย สรนนท์ อะสูน ม.3
  สมาชิก 2 : นาย สรายุทธ เกตุขาว ม.3
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายปฏิพัฒน์ กลิ่นหอม
  ชื่อทีม : ssr03
  สมาชิก 1 : นาย สรนนท์ อะสูน ม.3
  สมาชิก 2 : นาย สรายุทธ เกตุขาว ม.3
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนเจริญราษฎร์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐพร กันฟอง
  ชื่อทีม : Crs team
  สมาชิก 1 : นาย นายศุภวิชญ์ จันพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นาย นายณัฐพงศ์ ม้าวิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายสุทัศ ลิดี
  ชื่อทีม : UTTPAO team1
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ปนิดา อินทะเรืองรุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ปวิณ์ธิดา วัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3
 14. สถานศึกษา : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายสุทัศ ลิดี
  ชื่อทีม : UTTPAO team1
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ปนิดา อินทะเรืองรุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ปวิณ์ธิดา วัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายสิทธิรัชต์ พิมพ์โพธิ์
  ชื่อทีม : UTTPAO team2
  สมาชิก 1 : นาย เอกชัย หายเชิงชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นาย ณัฐชัย สาขา มัธยมศึกษาปีที่ 5
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th