สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขันทักษะ URU Network Champion
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือระดับอุดมศึกษา
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 14.00 น.
ชั้น 3 อาคาร STA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่
STA-304
1 กรกฎาคม 2565
12 สิงหาคม 2565
-
-
* มีการปรับปรุงกติกาการแข่งขัน ตามเอกสารที่แนบ
** โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ 2 คนต่อโรงเรียน (1 ทีม)
*** ส่งเอกสารใบสมัครนี้กรุณาส่งโดยตรงที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่) ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หรือ อ.พิชิต พวงภาคีศิริ e-mail : pichit@uru.ac.th หรือ โทร. 081-9736457
หรือสมัครลงทะเบียนทางเว็บไซต http://www.sci.uru.ac.th/sciweek65
*** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 สิงหาคม 2565
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวชนกนาถ นมะภัทร , นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา
  ชื่อทีม : เซเลอร์มูน
  สมาชิก 1 : นางสาว วันวิสาข์ จินดาขันธ์ ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว วิชญาพร แก้วพูลปกรณ์ ม.6
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายฐิติพันธ์ กุลศิริ
  ชื่อทีม : พนมมาศ
  สมาชิก 1 : เด็กชาย จักรพงษ์ คุ้มเเจ้ง ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย จิระพงศ์ เพชรแบน ม.2
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาธิยา สารเถื่อนแก้ว,นายสิทธิพร พูลเกษ
  ชื่อทีม : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  สมาชิก 1 : นางสาว รุ่งนภา คู่อรุณยสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นางสาว อรอนงค์ เทพนะ มัธยมศึกษาปีที่ 5
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนสองพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววรัญญา อุปนันชัย
  ชื่อทีม : สองพิท
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ณัฐฐาภรณ์ อุปกิจ ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง กมลพร คำปุ๊ ม.3
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนสองพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ
  ชื่อทีม : สองพิท
  สมาชิก 1 : นาย ภูริณัฐ ขอนคำ ม.4
  สมาชิก 2 : นาย ณัฐนันท์ ภูขีด ม.4
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล
  ชื่อทีม : SSR
  สมาชิก 1 : เด็กชาย อิงครัต บัวเพ็ง ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย สุรพงศ์ ทรายคำ ม.2
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางประกายแก้ว เสียงหวาน
  ชื่อทีม : N.R.Plus
  สมาชิก 1 : นางสาว ณัฐวดี เตมา มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ซี่ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฐพล เวียงทอง , นางสาวจัณณ์ญภัส จัณรุน
  ชื่อทีม : B.K.W. Network Team
  สมาชิก 1 : นาย สุทธิพงษ์ เปิ้นปัญญา ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว สุพัตรา สุพรรณ ม.5
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายอำนาจ ปาละหงษา,นายปราโมทย์ วงศ์คำ
  ชื่อทีม : PA++++
  สมาชิก 1 : นางสาว อักษรสิริ สมนึก ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว องุ่น เรืองฤทธิ์ ม.5
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
  ชื่อทีม : SPACE
  สมาชิก 1 : นาย ธนนพ โพธิ์แก้ว ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว ณัฐฐิกานต์ เล็กสถาน ม.5
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญา,นางสาววรรณวิภา จรรยานะ
  ชื่อทีม : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ทีม A
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ปฐพี สอนวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ธีรพล หาญสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวชนกนาถ นมะภัทร , นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา
  ชื่อทีม : เซเลอร์มูน (แทนผู้สมัครทีมเดิม)
  สมาชิก 1 : นางสาว ธิดาทิพย์ อูชิด้า ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว ทิพารมย์ พูนทอง ม.5
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายกรกฎ ปิกมา
  ชื่อทีม : INFINITY2
  สมาชิก 1 : นางสาว วริศรา บุญเทพ ม.5
  สมาชิก 2 : นาย กฤษณพงศ์ พากเพียร ม.5
 14. สถานศึกษา : โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายกรกฎ ปิกมา
  ชื่อทีม : INFINITY1
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง น้ำพลอย จันทร์พรมมา ม.1
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง สุพรรษา บัติมาก ม.1
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวภริญา สายศิริสุข และนายประเสริฐ แก้วพิน
  ชื่อทีม : 2 EVE
  สมาชิก 1 : นางสาว ฐิติชญา ศรีวงค์ทอง ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว เก็ตถวา โตใหญ่ ม.5
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวภิรญา สายศิริสุข และนายประเสริฐ แก้วพิน
  ชื่อทีม : EVE 2
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง นวรัตน์ จันทร์คำ ม.1
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ธนัญชนก สุวรรณรอด ม.1
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th