สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 - 13.00 น.
ชั้น 3 อาคาร STA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่
STA 301
1 กรกฎาคม 2565
12 สิงหาคม 2565
-
-
เข้าร่วมการแข่งขันได้ ทีมละ 2 คน โดยจานวนทีมไม่เกิน 2 ทีมต่อสถาบันการศึกษา
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายเกียรติชัย แสนศรี , นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์
  ชื่อทีม : ตุ๊กกะตุ๊ก จุ๊กกะดุ๊ก
  สมาชิก 1 : นาย รชต คณิตปัญญาเจริญ ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว ธนัญญา ทิพย์พรหม ม.6
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวลาวัลย์ กันภัย,นายคุณานนต์ คองสวรรค์
  ชื่อทีม : เม-นาย
  สมาชิก 1 : นางสาว คณิตา ชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นางสาว เมธีการต์ แร่กุล มัธยมศึกษาปีที่ 5
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายวรเทพ วันกาล
  ชื่อทีม : C-Zar
  สมาชิก 1 : นาย ติณห์ อุปติ ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว วิชญาดา ธรรมวงศ์ชัย ม.6
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายกิตติธัช จันหีบ
  ชื่อทีม : NPKR Coding
  สมาชิก 1 : นางสาว ศุทธินี แสงวงศ์ ม.4
  สมาชิก 2 : นางสาว เมธาพร บุญส่ง ม.4
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนเจริญราษฎร์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนันท์นภัส บรรจง
  ชื่อทีม : Crs team
  สมาชิก 1 : นาย กรวิชญ์ อู่เงิน มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นาย ชินบัญชร ชัยบัง มัธยมศึกษาปีที่ 5
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นาย ณัฐพล เวียงทอง
  ชื่อทีม : B.K.W. ComSci
  สมาชิก 1 : นาย สุทธิพงษ์ เปิ้นปัญญา ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ศุภกร ทาสุริน ม.5
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายปราโมทย์ วงศ์คำ , นายภาณุพงศ์ พวงแก้ว
  ชื่อทีม : LOLOERBOMB
  สมาชิก 1 : นาย วรพล สุภสิริ ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว อธิกานต์ ศรีประทุม ม.5
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายวสันต์ กันชาติ
  ชื่อทีม : Sw_sawan
  สมาชิก 1 : นาย พีรัชชัย ใจประสงค์ 4/01
  สมาชิก 2 : นาย ภัทรภพ ทันทะวงค์ 4/01
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายชโยดม พลายสาร
  ชื่อทีม : แมวเหมียว
  สมาชิก 1 : นาย ปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว สินสุดา รักษ์พอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 5
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางทัศนีย์ ต๊ํะปัญญา , นางสาธิยา สารเถื่อนแก้ว
  ชื่อทีม : ง๊องแง๊ง เงอะงะ
  สมาชิก 1 : นาย จิรวัฒน์ ภู่นิ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  สมาชิก 2 : นาย ศุภเศรษฐ์ คันทรุขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 11. สถานศึกษา : โรงเรียน อบจ.อตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปุญญิสา จันน้ำท่วม
  ชื่อทีม : Uttpao
  สมาชิก 1 : นาย ภควัต ไต่เต้า ม.5
  สมาชิก 2 : นาย สุวรรณภูมิ คลังทอง มัธยมศึกษาปีที่5
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางนิตยา มั่งมี
  ชื่อทีม : SSR1
  สมาชิก 1 : นาย เชิดศักดิ์ พึ่งกริม ม.4
  สมาชิก 2 : นางสาว นวินดา ลิ่มภูษิตเจริญ ม.5
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางนิตยา มั่งมี
  ชื่อทีม : SSR2
  สมาชิก 1 : นาย กฤษณพล เหมราช ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ปวรุตม์ ทองศรี ม.5
 14. สถานศึกษา : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายธนวิชญ์ สิงคะปะ
  ชื่อทีม : PRPlayground
  สมาชิก 1 : นาย ณัฐ สิริเรืองบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย รณกร เมืองแก่น มัธยมศึกษาปีที่ 6
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  ประเภท : ประถมศึกษา
  ผู้ควบคุมทีม : นายวรเทพ วันกาล, นางสาวปวีณา แนววงศ์
  ชื่อทีม : C-Zar
  สมาชิก 1 : นาย ติณห์ อุปติ ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว วิชญาดา ธรรมวงศ์ชัย ม.6
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายชโยดม พลายสาร
  ชื่อทีม : ปวริศอินดี้
  สมาชิก 1 : นาย รัฐนันท์ พิมพ์โพธิ์ ม.6
  สมาชิก 2 : นาย บุลกิจ บุญมั่น ม.6
 17. สถานศึกษา : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : น.ส.ไพจิตร จันทร์โพยม
  ชื่อทีม : Royon
  สมาชิก 1 : นาย ณฐพร ไพรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย จิตติพัฒน์ ถาปาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 18. สถานศึกษา : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม
  ชื่อทีม : dot.
  สมาชิก 1 : นาย วัณณุวรรธน์ สีนวล ม.6
  สมาชิก 2 : นาย ธีรดนย์ ยาหมู่ ม.6
 19. สถานศึกษา : อุตรดิตถ์ดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายตรัยมิตร รูปใส, นางกนกอร ผาสีกาย
  ชื่อทีม : กวนกวนและแข็งแกร่งมากๆด้วย
  สมาชิก 1 : นาย ฐปนรรฆ์ ถนอมคุณ ม.4
  สมาชิก 2 : นางสาว ถาวรีย์ ขันใจ ม.6
 20. สถานศึกษา : อุตรดิตถ์ดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจงกลณี ตันตระกูล, นางสาวภิรญา สายศิริสุข
  ชื่อทีม : อะไรอ่ะ
  สมาชิก 1 : นาย ธนโชติ วรรธนะมณีกุล ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว ธนภรณ์ หอมขจร ม.4
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th