สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขันเกม RoV
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกระดับ
1 กรกฏาคม 2565 – 31 กรกฏาคม 25645 ติดตามกาหนดการแข่งขันผ่านทาง Facebook เพจ ROV Battle Tournament 2020 by CS-IT URU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่
ออนไลน์ และ STA 317
1 กรกฎาคม 2565
6 กรกฎาคม 2565
-
ผู้สมัครจะต้องแจ้งไอดีเกม ROV ที่ใช้แข่งขันเพียง 1 ไอดีเท่านั้น และรายชื่อผู้เล่นหลักลำดับที่ 1 - 5 ผู้เล่นสำรองลำดับที่ 6 และรับสมัครเพียง 16 ทีมเท่านั้น
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสิรินดา สุทธไชย
  ชื่อทีม : มะขามป้อม
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ณภัทรชัย ปะสีละเตสัง ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ภูมิพัฒน์ หนูพุฒ ม.3
  สมาชิก 3 : เด็กชาย คณาธิป วรวงษ์ ม.3
  สมาชิก 4 : เด็กชาย สหกานต์ อุ่นกาศ ม.3
  สมาชิก 5 : เด็กชาย วัศวรรดิ์ คงศรีศักดิ์ ม.3
  สมาชิก 6 : นาย พีรวิชญ์ การิน ม.3
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายเอกราช กาศโอสถ
  ชื่อทีม : น้ำเต้าปูปลา
  สมาชิก 1 : นาย ภานุวัฒน์ อนามัย มัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 2 : นาย ธนวัฒน์ วรรณวงค์กา มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 3 : นาย สุพศิน คำอ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 4 : นาย เจตนิพัทธ์ เหมืองเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 5 : นาย ชุติพนธ์ มหานิล มัธยมศึกษาปีที่ 5
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายเอกราช กาศโอสถ
  ชื่อทีม : น้ำเต้าปูปลา
  สมาชิก 1 : นาย ภานุวัฒน์ อนามัย มัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 2 : นาย ธนวัฒน์ วรรณวงค์กา มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 3 : นาย สุพศิน คำอ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 4 : นาย เจตนิพัทธ์ เหมืองเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 5 : นาย ชุติพนธ์ มหานิล มัธยมศึกษาปีที่ 5
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายเอกราช กาศโอสถ
  ชื่อทีม : Fiorentina
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ศิวัช สีมา มัธยมศึกษาปีที่ 2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย วายุ ชัยชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 2
  สมาชิก 3 : เด็กชาย ฐิติกร ม้ายอง มัธยมศึกษาปีที่ 2
  สมาชิก 4 : เด็กชาย นิพพิชฌน์รชต คะจรรยา มัธยมศึกษาปีที่ 2
  สมาชิก 5 : เด็กชาย ธนพัฒน์ หมดกลม มัธยมศึกษาปีที่ 2
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายเอกราช กาศโอสถ
  ชื่อทีม : D-TAG
  สมาชิก 1 : นาย กานต์พิชา ตุ้ยดี มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย กิตติกร แม่กัวะดี มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นาย ณัฏฐกิตติ์ ยานะวิน มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 4 : นาย อัครพงษ์ ยอดตาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 5 : นาย อภิรักษ์ สุปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 6
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นาย จิระพัฒน์ กันประเสริฐ
  ชื่อทีม : สุเมธ
  สมาชิก 1 : นาย พีรพัฒน์ ด้วงปิง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย วัชรชัย เงินน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นาย ณัฐพงษ์ จันทร์เงิน มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 4 : นาย ธเนศ แพงผม มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 5 : นาย สุทธิภัทร เกตุสิงห์สร้อย มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 6 : นาย สิงหา จันทร์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นาย จิระพัฒน์ กันประเสริฐ
  ชื่อทีม : โฮสเทล
  สมาชิก 1 : นาย จีรยุทธ อยู่เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย ยุทธภูมิ พฤษการ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นาย พีรวิชน์ งามสม มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 4 : นาย วทัญญู อินใส มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 5 : นาย อนณพงศ์ ด้วงนุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 6 : นาย ไกรธนา สว่างทิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : ว่าที่ร้อยตรีนนทกาญจน์ บุญชู
  ชื่อทีม : HESTIA
  สมาชิก 1 : นาย วายุ สิงห์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นาย นพดนัย อุปะละ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นาย ชัยวัฒน์ บุญไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 4 : นาย ธนูศักดิ์ จันทรวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 5 : นาย ยศกร พิทักษ์พันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาธิยา สารเถื่อนแก้ว
  ชื่อทีม : Powerpupgirl
  สมาชิก 1 : นาย สุรศักดิ์ ใจปินตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 2 : นาย ธนาวัฒน์ สุขใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 3 : นางสาว ไข่มุก หลงทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 4 : นางสาว ธันยาภรณ์ ใจหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 5 : นางสาว ฐรินดา สุพะนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 6 : นางสาว ภคมน มีรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ​
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสาธิยา สารเถื่อนแก้ว
  ชื่อทีม : ปลากระป๋อง​
  สมาชิก 1 : นาย วรณุภัสร์ สุขสวัสดิ์ค้ำชู ม.4
  สมาชิก 2 : นางสาว ปาลิตา โตปะคำ ม.4
  สมาชิก 3 : นาย ณัฐวุฒิ​ คำใจ ม.4
  สมาชิก 4 : นาย พชรพล แต้มพงษ์​ ม.4
  สมาชิก 5 : นางสาว ธารารัตน์​ อิน​ป๊อก​ ม.4
  สมาชิก 6 : นาย พิพัฒน์ พรสิริโชติกุล ม.4
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : ว่าที่ร้อยตรีนนทกาญจน์ บุญชู
  ชื่อทีม : RED RABBIT
  สมาชิก 1 : นาย จารุวัฒน์ บุญจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 2 : นาย ศุภชัย วังคีรี มัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 3 : นาย สวิตต์ คงทัน มัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 4 : นาย พชร สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 5 : นาย ศกลวัฒน์ เกษาแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านวังเบอะ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายสุริยัน อนุวงศ์
  ชื่อทีม : วังเบอะหวานเจี๊ยบ
  สมาชิก 1 : เด็กชาย พงศ์ธร อินเรือน มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย วีระพันธ์ โท้มา มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 3 : เด็กชาย รัตนากร จันมา มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 4 : เด็กชาย อรรถพันธ์ ธิปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 5 : เด็กชาย สันติชัย งามกุดตุ้ม มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 6 : เด็กชาย ธีรภัทร บรรเทา มัธยมศึกษาปีที่ 3
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนเจริญราษฎร์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐพร กันฟอง
  ชื่อทีม : Crs team1
  สมาชิก 1 : นาย อภิวิชญ์ เสนาธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นาย วีรเชษฐ์ แก้วสมนึก มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 3 : นาย โชคชัย แสนโซ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 4 : นาย ชินบัญชร ชัยบัง มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 5 : นาย อิทธิศักดิ์ แสนอุ้ม มัธยมศึกษาปีที่ 5
 14. สถานศึกษา : โรงเรียนเจริญราษฎร์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐพร กันฟอง
  ชื่อทีม : Crs team2
  สมาชิก 1 : นาย นภันดร ปันทะธา มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นาย กรวิชญ์ อู่เงิน มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 3 : นาย ศุภกฤต พัฒนไชยเดชา มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 4 : นาย ศุภวิชญ์ จันพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 5 : นาย ณัฐพงศ์ ม้าวิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5
 15. สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : อุดมศึกษา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์
  ชื่อทีม : mathematics education
  สมาชิก 1 : นาย จิรพัฒน์ พานสัมฤทธิ์ อุดมศึกษาชั้นปีที่2
  สมาชิก 2 : นาย สุทธนา ยาปัน อุดมศึกษาชั้นปีที่2
  สมาชิก 3 : นาย นิธิรคุณ ใบอุบล อุดมศึกษาชั้นปีที่2
  สมาชิก 4 : นาย พรภวิษย์ เลื่อนลอย อุดมศึกษาชั้นปีที่2
  สมาชิก 5 : นาย พงศกร บุญอุ่น อุดมศึกษาชั้นปีที่2
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายธวัธ มณีศรี
  ชื่อทีม : AlldayAllnight
  สมาชิก 1 : นาย พัฒนชัย เศวตบรรเจิด ม.4
  สมาชิก 2 : นาย รัฐนันท์ ปัญญาสงค์ ม.5
  สมาชิก 3 : นาย ชินกฤช พื้นงาม ม.5
  สมาชิก 4 : นาย คชาทัช บุรชัยวราโชติ ม.5
  สมาชิก 5 : นาย วุฒิภัทร ทองตัน ม.5
  สมาชิก 6 : นาย ภัทรพงศ์ วรรณเสถียร ม.5
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th