สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี (ระดับมัธยมปลาย)
เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่
STB103
1 กรกฎาคม 2565
15 สิงหาคม 2565
-
-
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
  ชื่อทีม : SW_CHEM
  สมาชิก 1 : นาย อดิศร ดารดาษ ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว ธวัลรัตน์ พงศ์ราศรี ม.5
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายอนุศักดิ์ เครือม่วง
  ชื่อทีม : เคมีเคใจ
  สมาชิก 1 : นาย มติมนต์ อุดมเลิศ ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว มีนตรา เขียวจันทร์แสง ม.6
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนเจริญราษฎร์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐพร กันฟอง
  ชื่อทีม : Crs team
  สมาชิก 1 : นางสาว เอมิกา นวบุญพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นางสาว อุมากร ข้ามสาม มัธยมศึกษาปีที่ 5
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์
  ชื่อทีม : The SSR
  สมาชิก 1 : นางสาว ยมลภัทร ฟักบัว มัธยมศึกษาปีที่6
  สมาชิก 2 : นางสาว วนิดา นิลนนท์ มัธยมศึกษาปีที่6
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจิราภา ยอดเพชร
  ชื่อทีม : Double Ink
  สมาชิก 1 : นางสาว พรปวีณ์ ภคทิพากร มัธยมศึกษาปีที่6
  สมาชิก 2 : นางสาว อุรัสยา วงษ์ต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่6
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนเจริญราษฎร์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐพร กันฟอง
  ชื่อทีม : Crs team2
  สมาชิก 1 : นางสาว โยชิตา กรุงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นางสาว ชนกสุดา เกี๋ยงหนุน มัธยมศึกษาปีที่ 5
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวลาวัลย์ กันภัย/นายคุณานนต์ คองสวรรค์
  ชื่อทีม : แพรว&โบ
  สมาชิก 1 : นางสาว ณิชาพร จันต่อม มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นางสาว วิชญาพร แหยมไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐญาภรณ์ ทองคำพิพัฒน์กุล
  ชื่อทีม : PR
  สมาชิก 1 : นายภูชิต จองเจริญกุลชัย ม.6
  สมาชิก 2 : นาย สิรภพ ขยัก ม.6
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายอนุศักดิ์ เครือม่วง
  ชื่อทีม : เคมง เคมี
  สมาชิก 1 : นางสาว ศุภัศสร สมท่า ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว สุธดา สุวรีวรา ม.6
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวมาริษา โสภา
  ชื่อทีม : ทุ่งกะโล่ 1
  สมาชิก 1 : นาย ทนงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์ ม.5
  สมาชิก 2 : นาย เนรมิตร เหมือนเชตุ ม.5
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวมาริษา โสภา
  ชื่อทีม : ทุ่งกะโล่ 2
  สมาชิก 1 : นางสาว ประริษสา โชติสุข ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว สุชาวดี สุขหอม ม.5
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางบรรพตี เมืองมูล
  ชื่อทีม : TP CHEM
  สมาชิก 1 : นางสาว ธัญชนก ไชยปรุง ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว ศิริญาพร ชามา ม.6
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวมาริษา โสภา
  ชื่อทีม : ศิษย์ปู่โล่
  สมาชิก 1 : นางสาว สุชาวดี สุขหอม ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ทนงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์ ม.5
 14. สถานศึกษา : โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐธิดา ช้างมูบ
  ชื่อทีม : ใครไม่เค็ม แต่ WKU Chem
  สมาชิก 1 : นาย ณรงค์ฤทธิ์ กาญจนฉวี ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ภาณุพงศ์ บุรีรักษ์ ม.5
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววิจิตรา จิตสุภา
  ชื่อทีม : UN_Numble1
  สมาชิก 1 : นางสาว โชติกา ลาภชัยเจริญกิจ มัธยมศึกษษปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว นางสาวนัทธ์วรินทร์ คันทะเรศร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพิมพ์พิรัญ ปัญโญ
  ชื่อทีม : SRINAN
  สมาชิก 1 : นางสาว นันท์ธนัชพร งามเจริญสิน มัธยมศึกษาปีที่6
  สมาชิก 2 : นาย ภัทรดนัย คำศรีใส มัธยมศึกษาปีที่6
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th