สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

อบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรธาตุเจ้าเรือนปรับสมดุลธาตุ
สาธารณสุขศาสตร์
ทุกระดับ/ทั่วไป ผู้สนใจ
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
1 กรกฎาคม 2565
3 สิงหาคม 2565
-
-
* ผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว
**รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน เท่านั้น
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว เกวรินทร์ แก้วสอาด ม.4
 2. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว พนิตพิชา ภู่ดัด มัธยมศึกษาปีที่4
 3. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว นริศรา ดิษฐเนตร ม.4
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว ติรนิตย์ คำอ่อง ม.4
 5. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว เพชรา มาให้ ม.4
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว พัทธนันท์ คงพูล ม.4
 7. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว พัชรพร หิสวาณิชย์ ม.4
 8. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว พัชรพร หิสวาณิชย์ ม.4
 9. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว วริศรา ชาญวัฒนศิริกุล ม.4
 10. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว อัญชิสา นาหมีด ม.4
 11. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาย ธนากร​ ขวัญ​แย้ม​ ม.4
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาง วรัทยา ขวัญเเย้ม ม.4
 13. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฏฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว ณัฐธิดา อิ้มทับ ม.4
 14. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฏฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว ศิริยา บัวนุช ม.4
 15. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฏฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว วริศรา พัดไธสง ม.4
 16. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว ลินดา ปัญญาไว ม.4
 17. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาย ธีรภัทร์​ แหยมเกิด มัธยมศึกษา​ปีที่4
 18. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว สุทธิดา ฮวดเกิด ม.4
 19. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาย เป็นสิริ ยากองโค ม.4
 20. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว พิมพิกา ขุมเพ็ชร ม.4
 21. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : โรงเรียนพิชัย
  สมาชิก 1 : นางสาว ธนภรณ์ กาสุด ม.4
 22. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว ฐิติวรรณ พันธุ์พาณิชย์ ม.4
 23. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว สุวิชาดา ดีเหลือ ม.4
 24. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว ธาราทิพย์ คำจันทร์ ม.4
 25. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว กีรติกา เยขะจร มัธยมศึกษาปีที่ 4
 26. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : ประถมศึกษา
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาย ปัณณวัฒน์ หว่านพืช ม.4
 27. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว นันทภัค ดอกผึ้ง มัธยมศึกษาที่4
 28. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาย จตุภัทร บุญเสือ มัธยมศึกษา ปีที่4
 29. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาย ปุญญพัฒน์ เหล็กเพชร์ ม.4
 30. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว ฐิติกานต์ มากทรัพย์ ม.4
 31. สถานศึกษา : พิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาย ภูมิภัทร สิงห์เปรม ม.4
 32. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฏฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นางสาว พัชพร บุญคง ม.4
 33. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัฎฐชนม์ กองมา
  ชื่อทีม : -
  สมาชิก 1 : นาย ภาณุวัชร คำสวน 4
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th