หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน 
   อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา Bachelor  of  Science  Program  in Sport Science            

 

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม
       วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor  of  Science (Sport Science)

     ชื่อย่อ  
       วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) B.S.  (Sport Science)

    สาขาวิชา
    1. วิชาเอกการฝึกและการจัดการกีฬา
    2. วิชาเอกการกีฬาและนันทนาการเพื่อธุรกิจ
    3. วิชาเอกนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

 

ปรัชญาของหลักสูตร         

      บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความสามารถพร้อมทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถทางด้านการฝึกและการจัดการการกีฬา นันทนาการเพื่อธุรกิจ และการท่องเที่ยว

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการฝึกและการจัดการการกีฬา การกีฬาและนันทนาการเพื่อธุรกิจ และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสามารถนำหลักวิชาการเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาการกีฬาให้เป็นประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของสังคม        มีทักษะระดับวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตได้มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการฝึกและการจัดการการกีฬา การกีฬาและนันทนาการเพื่อธุรกิจ และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในวิชาชีพ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เน้นการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพที่สามารถดำเนินกิจการธุรกิจในแนวทางทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312