ผู้บริหาร
   อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์
   อาจารย์หลักสูตรเคมี
   อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
   อาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
   อาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
   อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
   อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
     สิ่งแวดล้อมศึกษา
   เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ
นางพจนีย์ อินจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
นายสุรกาญจน์ วันแว่น
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
นางสาวจินตนา แตงฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
นางปิยะดา เทพสาธร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการบรรณารักษ์
นายไพทูล รวดพวง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
นายอุเทน แสนบัณฑิต
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
นายเชาวฤทธิ์ วันเสาร
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ประยุกต์
นางสายัน อินทะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร
นายนพดล บุญยรัตนพันธุ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการ
เคมีประยุกต์
นางสุกัญญา ขัตติ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาประยุกต์
นายเหลือ น้อยพา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร
นางสาววัฒนาพร เจ้าแก้ว
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุขชุมชน
นางมาลี ยิ้มเพชร
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร
นางสาวอิศรา ยังเย็น
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
นางสาวโสภินภา นันตา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
นางสาวปัทมา วอนกล่ำ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
 
นางสาวเจญรัตน์ อินจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางนันทิยา ชัยบู่
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ร้าน Smile Coffee
 
   
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.