รายงานการไปราชการ
    ขออนุญาตไปราชการ
    ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
      ไปราชการ
 
 
 
     ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกเรื่องเล่า ประสบการณ์การไปราชการ หรือนำเสนอผลงานของอาจารย์ ณ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องราว ประสบการณ์ในต่างประเทศ และเป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานของอาจารย์ท่านอื่นๆ ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการไปราชการ หรือบันทึกประสบการณ์ เรื่องราวเป็นเอกสาร และจัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์เอกสารที่คณะฯ เพื่อจะได้ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป.....
       ผศ.ดร.อิสระ อินจันทร์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองบูซาน ประเทศเกาหลีใต้
            วันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       รศ.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
            วันที่ 2-5 มิถุนายน 2554 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       อ.อัมพวัน ไมตรัตน์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี
            วันที่ 27-30 เมษายน 2554 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       อ.โสภณ วิริยะรัตนกุล นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี
            วันที่ 27-30 เมษายน 2554 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี
            วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       ผศ.ดร.อิสระ อินจันทร์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองเฉินตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
            วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2553 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       อ.สมคิด ทุ่นใจ ผู้แทนสภาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน
            ณ มหานครเซี้ยงไฮ้และมณฑลยูลนาน วันที่ 23-28 กันยายน 2553 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       รศ.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
            วันที่ 16 - 23 พฤษภาคม 2553 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       ผศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร นำเสนอผลงานวิจัย ณ นครซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย 
            สิงหาคม 2552 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       อ.พีระพล ขุนอาสา นำเสนอผลงานวิจัย ณ เมือง Atlanta, Georgia USA.
            วันที่ 6-9 มิถุนายน 2552 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       รศ.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
            วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       อ.กนกวรรณ กันยะมี นำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
            วันที่ 1-3 มิถุนายน 2552 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
            วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2552 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       ผศ.ดร.อิสระ อินจันทร์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองบูซาน ประเทศเกาหลีใต้
            วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       ผศ.ดร.อิสระ อินจันทร์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
            วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2552 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
       อาจารย์ณัฐกฤตา อินสุข นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
            วันที่ 27-30 เมษายน 2552 [ บันทึกเรื่องเล่า ] [ เอกสารงานวิจัย ]
       รศ.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
            วันที่ 13-17 เมษายน 2551 [ บันทึกเรื่องเล่า ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312    Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2009 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.