เอกสาร ดาวน์โหลด
เอกสารธุรการ (จำนวน 32 เอกสาร)
1) ขอใช้สถานที่-อุปกรณ์
2) ขอเบิกค่าสอนการเปิดสอนกรณีพิเศษ
3) ขอให้ออกหนังสือราชการ
4) แบบขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5) แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานที่
6) แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่
7) แบบใบลาพักผ่อน
8) แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ
9) แบบรายงานผลการพานักเรียน นิสิต และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
10) แบบเสนอโครงการวิจัย
11) ใบมอบหมายงานเพื่อลากิจ
12) รายงานผลการไปราชการ
13) แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
14) ขออนุญาตไปราชการ (ธก.01)
15) แบบเสนอขอรับทุนสาขาวิทยาศาสตร์ฯ
16) แบบขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เวรแทน
17) แบบเสนอภาระงานวิจัย
18) แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
19) แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
20) แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์
21) หนังสือมอบอำนาจดำเนินการจดลิขสิทธิ์แทน
22) แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
23) แบบประเมินการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากโครงการ
24) แบบฟอร์มสรุปโครงการทั่วไป
25) แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ
26) แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ
27) แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
28) แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ / ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
29) แบบฟอร์มมอบหมายงานเพื่อลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน/ไปราชการ
30) บันทึกขอใช้รถ 6 ล้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
31) สัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ (31 มี.ค. 65)
32) แบบขออนุญาตเข้าเรียนช่วงการระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ปรับปรุง 27 ก.ค. 64
เอกสารทางการเงิน (จำนวน 14 เอกสาร)
1) แบบสำรวจ จัดซื้อ-จัดจ้าง
2) ใบขออนุมัติเบิกเงิน
3) ใบตรวจรับสินค้า
4) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5) ใบมอบฉันทะ
6) ใบสำคัญรับเงิน
7) ใบเสนอราคา
8) สัญญาค้ำประกันการยืมเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ปรับปรุง 19 ม.ค. 67)
9) บันทึกข้อความ ขอโอนเงินผ่านธนาคาร
10) แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ใช้ประกอบภาระงาน (การเบิกค่าตอนแทน)
11) แบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงินเบ็ดเตล็ดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12) แบบฟอร์มใบส่งของ (2560)
13) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (บุคคลภายนอก)
14) ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร
เอกสารงานวิชาการ (จำนวน 28 เอกสาร)
1) แบบขอเปลี่ยน "ร" หรือ "I"
2) แบบเสนอภาระงานขั้นต่ำ
3) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานบุคลากรสาย ก
4) แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5) แบบรายงานการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่การใช้ประโยชน์
6) แบบเสนอภาระงานภาคฤดูร้อนสำหรับอาจารย์ประจำตามสัญญา
7) แบบพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
8) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
9) แบบฟอร์มแนวการสอน
10) ฟอร์มแบบเสนอ มคอ.3
11) แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอ
12) แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความทางวิชาการ ประเภทวารสาร
13) แบบรายงานการประเมิน ส่งเกรด (ปรับปรุง 2/2565)
15) แบบแสดงความจำนงขอรับผลงานทางวิชาการ (แบบใหม่)
16) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (แบบใหม่)
17) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (แบบใหม่)
18) แบบขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตร
19) แบบฟอร์มแก้ไขผลการเรียน
20) ใบรายงานภาระงานประจำของคณาจารย์ รอบ 1 (ประกาศ 2559)
21) ใบรายงานภาระงานประจำของคณาจารย์ รอบ 2 (ประกาศ 2559)
22) แบบขออนุญาตสอนชดเชย/ให้ผู้อื่นสอนแทน (2560)
23) แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ/ปฏิบัติราชการ ช่วงเวลาสอบ
24) แบบฟอร์มขออนุญาตสอบนอกตาราง
25) แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
26) แบบเสนอภาระงานภาคเรียนที่ 3/2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27) แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน (ปรับปรุง 25 กันยายน 2566)
28) แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน และคำสั่งผู้สอนหลังกำหนด (ปรับปรุง 25 กันยายน 2566)
เอกสารงานกำหนดตำแหน่งวิชาการและวารสารวิชาการ (จำนวน 11 เอกสาร)
1) แบบเสนอโครงการจัดทำตำรา เอกสารประกอบการสอน
2) สัญญารับทุนสนับสนุนและข้อตกลงการทำผลงานวิชาการ
3) แบบเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการ (ตน.วช. 1)
4) แผนการดำเนินงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ตน.วช. 2)
5) แบบรายงานความก้าวหน้าการทำผลงานวิชาการ (ตน.วช. 3)
6) แบบรายงานผลการทำผลงานวิชาการสมบูรณ์ (ตน.วช. 4)
7) รูปแบบวารสาร (วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
8) บันทึกขอส่งการประเมินการสอนของอาจารย์ (1 ต.ค. 64)
9) บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์บันทึกวีดีทัศน์การสอน (14 ธ.ค. 64)
10) แบบประเมินผลการสอน (14 ธ.ค. 64)
เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (จำนวน 10 เอกสาร)
1) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
2) คู่มือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (4 ธ.ค 62)
3) แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบวิจัย 1)
4) แบบเสนอแผนงานวิชาการ (แบบวิชาการ 1)
5) แบบเสนอแผนงานบทความวิชาการ (บทความ 1)
6) ส่วนที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (โดยเกณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
9) แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ การบูรณาการกับการเรียนการสอน
10) แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ สื่อการเรียนการสอนที่สะท้อนนวัตกรรม
เอกสารโครงการ (จำนวน 15 เอกสาร)
1) แบบเสนอโครงการ (ปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุง 10 ม.ค. 2566)
3) รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบ Sci-Project 03)
4) แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา (แบบ Sci-Project 03-1)
5) แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ (แบบ Sci-Project 03-2)
6) แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สำหรับผู้รับบริการ (แบบ Sci-Project 03-3)
7) แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (แบบ Sci-Project 03-3)
8) แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน (แบบ Sci-Project 04-1)
9) แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของสถานศึกษา (แบบ Sci-Project 04-2)
10) แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/องค์กร (แบบ Sci-Project 04-3)
11) แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
12) แบบเสนอโครงการ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
13) แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 30 ต.ค. 2562)
14) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุง 13 พ.ย. 2562)
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จำนวน 8 เอกสาร)
1) แบบรายงานการไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ 2564)
2) ประกาศแนวทางเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ 2563)
3) ประเด็นโจทย์วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า (ปีงบประมาณ 2563)
4) แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2563)
5) ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แตกตัวคูณ)
6) แบบรายงานการไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ 2564)
7) รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู็เพื่อศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และพหุปัญญา พ.ศ. 2567
8) แบบฟอร์มเสนอโครงการการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู็เพื่อศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และพหุปัญญา พ.ศ. 2567
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ (จำนวน 5 เอกสาร)
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (พ.ศ. 2549 ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
2) หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (พ.ศ. 2561)
3) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ศ. 2561)
4) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
5) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
สายสนับสนุน (จำนวน 7 เอกสาร)
1) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
2) กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3) ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น
4) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
5) กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
6) ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
7) ประกาศ "สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
เอกสารอื่นๆ (จำนวน 1 เอกสาร)
1) แบบบันทึกข้อความการขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
สำหรับนักศึกษา (จำนวน 3 เอกสาร)
1) แนวปฏิบัติการแต่งนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
2) นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566
3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Youth Innovations นักนวัตกรสื่อสารสังคมต้านยาเสพติด ปี 2
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จำนวน 10 เอกสาร)
1) แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก, สถานประกอบการระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 1)
2) แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2)
3) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 3)
4) แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 4)
5) แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 5)
6) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 6)
7) แบบประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 7)
8) แบบประเมินรายงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 8)
9) แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 9)
10) ตัวอย่างการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.