สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี
เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
STB 105
1 มิถุนายน 2566
14 สิงหาคม 2566
-
-
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงรียนตากพิทยาคม​
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเบญ​ชญา​ ธนาถิธรรม
  ชื่อทีม : Athena
  สมาชิก 1 : นาย ภูตะวัน​ จันทร์บุตร มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6
  สมาชิก 2 : นาย ธีรดา​ ศิริ มัธยมศึกษา​ปีที่​ 6
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางจิราภา ยอดเพชร
  ชื่อทีม : ฟิ้วม้า
  สมาชิก 1 : นางสาว ภาราดา เถาว์สิงห์ ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว อรชา พรมเวียง ม.6
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายธเนศพล ชาญรัมย์
  ชื่อทีม : ิBKP SC1
  สมาชิก 1 : นาย กิตติพงศ์ ศรีคง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย ธนวัฒน์ มั่นสิริเวชปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 6
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพัชรี กลิ่นบุญ
  ชื่อทีม : BKP SC2
  สมาชิก 1 : นางสาว ชนิดาภา ศรีปาน มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว วรพิชชา บังวังโปร่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพัชราพร มิญชรัตน์
  ชื่อทีม : T.N.Science
  สมาชิก 1 : นาย กิตติชัย พงศ์สิริวิโรจน์ ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว รุจิราภรณ์ ธนวรรณ ม.5
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวประภาพรรณ จันตา
  ชื่อทีม : เคมีเคใจ
  สมาชิก 1 : นาย ภคิน บรรเลง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว ประภาศิริ จันสอง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววิจิตรา จิตสุภา
  ชื่อทีม : ปุ้บปิ้บ
  สมาชิก 1 : นางสาว สัณห์ฤทัย เผียนสันเทียะ มัธยมศึกษษปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว อนุธิดา ทะนะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
  ชื่อทีม : สวรรค์อนันต์วิทยา
  สมาชิก 1 : นางสาว ปิยาภรณ์ เดสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นางสาว สุทัตตา บัวเผื่อน มัธยมศึกษาปีที่ 6
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนเทพนารี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย
  ชื่อทีม : เทพนารี
  สมาชิก 1 : นาย จักรกฤต กาวิน มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว ธีริศรา ขามโคง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางบรรพตี เมืองมูล
  ชื่อทีม : TP1
  สมาชิก 1 : นาย ณัฐพล เขื่อนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย ณรงค์ศักดิ์ จันต๊ะยอด มัธยมศึกษาปีที่ 6
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางวันวิสาข์ กาวี
  ชื่อทีม : piriyalai
  สมาชิก 1 : นาย จิรัฎฐ์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ ม.6
  สมาชิก 2 : นาย นพศก สุริยะ ม.6
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4444