สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ ระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
ห้อง STA-301 ชั้น 3
1 มิถุนายน 2566
12 สิงหาคม 2566
-
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันการศึกษาสามารถส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันได้ ทีมละ 2 คน โดยจำนวนทีมไม่เกิน 2 ทีมต่อสถาบันการศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -12 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 หรือ
อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง e-mail : pornthep@uru.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.sci.uru.ac.th/scienceweek
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญา
  ชื่อทีม : ท่าปลา555
  สมาชิก 1 : นาย จิรวัฒน์ ภูนิ่ม ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ศุภเศรษฐ์ คันทรุขา ม.5
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายปราโมทย์ วงศ์คำ
  ชื่อทีม : โก๋แก่
  สมาชิก 1 : นาย พีรัชชัย ใจประสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นางสาว อธิกานต์ ศรีประทุม มัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางกรรณิกา จันทร์วงค์
  ชื่อทีม : ภูเขาทอง
  สมาชิก 1 : นาย ภาณุพงษ์ สภานนท์ ม.6
  สมาชิก 2 : นาย สรวิศ เพชรพิบูลย์ไทย ม.6
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายพุทธพร อินอ่อน
  ชื่อทีม : Insomniacs
  สมาชิก 1 : นาย จิราพัทธ์ พันธ์แซง ม.5
  สมาชิก 2 : นาย นายธนวัฒน์ บุญโห้ ม.5
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายอานนท์ มากมี
  ชื่อทีม : KruKri
  สมาชิก 1 : นางสาว วริศรา จ้อยทอง ม.4
  สมาชิก 2 : นางสาว ปาริฉัตร แซ่อุ้ย ม.6
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางชลันดา จันทร์มลฑา, นายทิวา เรืองศรี
  ชื่อทีม : Phichai 1
  สมาชิก 1 : นาย ณรงศ์ธร เพ็งสุวรรณ์ ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว วิรุฬกานต์ ดาอ่ำ ม.5
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายอานนท์ มากมี
  ชื่อทีม : CODEO
  สมาชิก 1 : นาย ศักย์ศร แย้มธูป ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ธนวัฒน์ ศรีสุขพร้อม ม.5
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุน , นายดุริยะ ผลหมู่
  ชื่อทีม : B.K.W. Programming Team
  สมาชิก 1 : นาย สุทธิพงษ์ เปิ้นปัญญา ม.6
  สมาชิก 2 : นาย วุฒิศักดิ์ สงสาร ม.5
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย และนางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์
  ชื่อทีม : Phichai 2
  สมาชิก 1 : นางสาว เนตรดาว สุวรรณศิริ ม.5
  สมาชิก 2 : นาย จักรภัทร ดิษบรรจง ม.5
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์
  ชื่อทีม : Greatwhite
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ดุษยา ถมทอง ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง วรัญญากร ธรรมสอน ม.2
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานท์
  ชื่อทีม : Karaserie
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ฐาปกร เชยกลิ่น ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ธนกฤต สินอนันต์วณิช ม.2
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายปราโมทย์ วงศ์ดำ
  ชื่อทีม : งดออกเสียง
  สมาชิก 1 : นาย สิรภพ คัชมาตย์ ม.6
  สมาชิก 2 : นาย ศิวัช สร้อยสุวรรณ ม.6
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายกิตติธัช จันหีบ
  ชื่อทีม : Namrin Team
  สมาชิก 1 : นางสาว ศุทธินี แสงวงศ์ ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว เมธาพร บุญส่ง ม.5
 14. สถานศึกษา : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายวรเทพ วันกาล
  ชื่อทีม : Nareerat
  สมาชิก 1 : นาย จิรวัฒน์ สมรส มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว นวรัตน์ กันหมุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายจักรพล เด่นรัศมี
  ชื่อทีม : heartbroken partner
  สมาชิก 1 : นาย ศักดิ์สยาม ตายา 4
  สมาชิก 2 : นาย ณัฐกิตติ์ กันแก้ว 6
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนเจริญราษฎณ์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเกษรินทร์ ไผ่ทอง
  ชื่อทีม : โรงเรียนเจริญราษฎร์
  สมาชิก 1 : นาย กรวิชญ์ อู่เงิน ม.6
  สมาชิก 2 : นาย นภันคร ปันทะธา ม.6
 17. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางนิตยา มั่งมี
  ชื่อทีม : SSR Team
  สมาชิก 1 : นาย กฤษณพล เหมราช มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย เชิดศักดิ์ พึีงกริม มัธยมศึกษาปีที่ 5
 18. สถานศึกษา : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววณิชชา แม่นยำ
  ชื่อทีม : PR-1
  สมาชิก 1 : นาย ฐปนวัฒน์ จันเสนา ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ณัฐปคัลภ์ สายน้ำ ม.5
 19. สถานศึกษา : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววณิชชา แม่นยำ
  ชื่อทีม : PR-2
  สมาชิก 1 : นาย ปภังกร พิเศษพิชญา ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ธรรศ คาดสนิท ม.5
 20. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายเกียรติชัย แสนศรี , นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์
  ชื่อทีม : UTD Team
  สมาชิก 1 : นาย ปัญญาณัฏฐ์ พาเขียว ม.6
  สมาชิก 2 : นาย กูลอมร ต่ายลำยงค์ ม.6
 21. สถานศึกษา : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาว ไพจิตร จันทร์โพยม
  ชื่อทีม : SUW
  สมาชิก 1 : นาย ชิษพงศ์ พรมมี มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นาย อัครวินท์ ภูทวี มัธยมศึกษาปีที่ 5
 22. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : 1. นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา 2. นายธวัธ มณีศรี
  ชื่อทีม : ีutdprogrammer
  สมาชิก 1 : เด็กชาย บูรภัทร สุวรรณประเสริฐ ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ครุฑสอน ม.3
 23. สถานศึกษา : โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนิจวรรณ งามเขียว
  ชื่อทีม : โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
  สมาชิก 1 : นาย กิตติพงษ์ สีสอน 5/2
  สมาชิก 2 : นาย กิจวิชฐ์ ช่อวิเชียรชัยกุล 6/2
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4443