สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขันทักษะ URU Network Champion ด้านสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling 2023)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือระดับอุดมศึกษา
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-13.00 น.
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
ห้อง STA-319 และห้อง STA-320 ชั้น 3
1 มิถุนายน 2566
12 สิงหาคม 2566
-
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่) ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 หรือ
อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ e-mail : puru@uru.ac.th หรือ โทร. 065-5060254 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ http://sci.uru.ac.th/scienceweek
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายฐิติพันธ์ กุลศิริ
  ชื่อทีม : พนมมาศ 1
  สมาชิก 1 : เด็กชาย จักรพงษ์ คุ้มเเจ้ง ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย จิระพงศ์ เพชรแบน ม.3
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญา,นางสาธิยา สารเถื่อนแก้ว
  ชื่อทีม : TPU
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ธนภัทร ทังตุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1
  สมาชิก 2 : เด็กชาย กฤษดา ชัยอำนาจ มัธยมศึกษาปีที่ 1
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนสองพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววรัญญา อุปนันชัย
  ชื่อทีม : สองพิท 1
  สมาชิก 1 : เด็กชาย พงศกร สุธรรม ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ภูตะวัน ขอนคำ ม.2
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนสองพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ
  ชื่อทีม : สองพิท 2
  สมาชิก 1 : นาย ณัฐนันท์ ภูขีด ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ภูริณัฐ ขอนคำ ม.5
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุน
  ชื่อทีม : B.K.W. Network Team
  สมาชิก 1 : นาย สุทธิพงษ์ เปิ้นปัญญา ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว นันท์นภัส ประเสริฐซึ้ง ม.5
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางชลันดา จันทร์มลฑา และนายทิวา เรืองศรี
  ชื่อทีม : Phichai School
  สมาชิก 1 : นาย จิรวัฒน์ เหล็กแจ้ง ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ธนภูมิ คำสวน ม.5
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย และนางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์
  ชื่อทีม : phichai school 2
  สมาชิก 1 : เด็กชาย กิตติภณ แสงแดง ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ธนโชติ พรมฤทธิ์ ม.2
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายวสันต์ กันชาติ
  ชื่อทีม : Chicky
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ปวีณ์กร กันชาติ ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย อานนท์ ผิวขาว ม.2
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายอำนาจ ปาละหงษา
  ชื่อทีม : เจ้าพี่โลมากอดน้องปลาทู
  สมาชิก 1 : นางสาว วรัญชญา จันทร์วิรัช 4/1
  สมาชิก 2 : นางสาว พิมพ์พิกา ชาติราษี 4/1
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน และ นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
  ชื่อทีม : SSR SCHOOL
  สมาชิก 1 : นางสาว ณัฐฐิกานต์ เล็กสถาน ม.6
  สมาชิก 2 : นาย กฤษฎา บุญธปัญญา ม.5
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล และ นางสาวสุภาพร ปัญญา
  ชื่อทีม : SSR Team
  สมาชิก 1 : นาย อิงครัต บัวเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย สุรพงษ์ ทรายคำ มัธยมศึกษาปีที่ 3
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายกรกฎ ปิกมา
  ชื่อทีม : Lucky4U
  สมาชิก 1 : นางสาว วริศรา บุญเทพ ม.6
  สมาชิก 2 : นาย กฤษณพงศ์ พากเพียร ม.6
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายกรกฎ ปิกมา
  ชื่อทีม : Gemstone
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง สุพรรษา บัติมาก ม.1
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง น้ำพลอย จันทร์พรมมา ม.1
 14. สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์
  ประเภท : อุดมศึกษา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายยุทธนา พิมพ์ภา
  ชื่อทีม : เทคโนโลยี
  สมาชิก 1 : นาย บุญฤทธิ์ โพธิสกุล ปวส.1
  สมาชิก 2 : นาย วรลภย์ แผลงศร ปวส.1
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายเกียรติชัย แสนศรี,นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์
  ชื่อทีม : utdNetwork
  สมาชิก 1 : นาย ภานุวัฒน์ อุดกันทา ม.5
  สมาชิก 2 : นาย นายอุกฤษฏ์ ตันติศุภรักษ์ ม.5
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจิตราพัชญ์ อมรนพรัตนกุล,นางสาวชนกนาถ นมะภัทร
  ชื่อทีม : utdNetwork1
  สมาชิก 1 : เด็กชาย รามิล แพงผม ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย วริทธิ์ธร แก้วอุด ม.2
 17. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาธิยา สารเถื่อนแก้ว,นางสาววรรณวิภา จรรยานะ
  ชื่อทีม : TPU-NETWORK
  สมาชิก 1 : นางสาว ุรุ่งนภา คู่อรุณยสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  สมาชิก 2 : นางสาว อรอนงค์ เทพนะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 5494