ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

10 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 3

9 พฤษภาคม 2567

กำหนดการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2567

2 พฤษภาคม 2567

รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3

28 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

22 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปีเท่านั้น)

11 มีนาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี แสงอุทัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

ทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย หลังจากเหตุวาตภัยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการทำงานและการประเมินตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการจัดการความรู้ การจัดทำแผนความเสี่ยง การเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน และ AUN-QA

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้ศาลปู่โล่วันปีใหม่ไทย 2567

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ หารือโครงการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เว็บไซต์หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรชีววิทยา
หลักสูตรเคมี
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.