ข่าวประชาสัมพันธ์
19 เม.ย. 64 สมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปี 2564) รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ค. 64
15 เม.ย. 64 แบบเสนอการปฏิบัติงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - 14 พฤษภาคม 2564
15 เม.ย. 64 แบบสำรวจข้อมูลการเดินทาง ระหว่างวันที่ 5-15 เมษายน 2564
4 ม.ค. 64 แบบสำรวจการเดินทางในระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63 ถึง 3 ม.ค. 64 (สำหรับนักศึกษา)
4 ม.ค. 64 แบบสำรวจการเดินทางในระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63 ถึง 3 ม.ค. 64 (สำหรับบุคลากร)
17 ก.ย. 63 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปี2564 ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564
10 ก.ค. 63 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 วันที่ 16 กรกฏาคม - 19 สิงหาคม 2563
07 เม.ย. 63 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
06 ก.พ. 63 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รอบที่ 2 ประเภทโควตา
26 พ.ย. 62 คณะวิทย์เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน "ทุกหลักสูตร" TCAS รอบแรก วันที่ 2 ธ.ค.62
17 ก.ย. 62 ลงทะเบียนรับข่าวสารการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
แสดงข่าวทั้งหมด แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ รางวัลและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.