ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับเปลี่ยนการเดินทางในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 มหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ลำรางทุ่งกะโล่)

10 มิถุนายน 2567

TIME LINE กำหนดการการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ลำรางทุ่งกะโล่)

8 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม วันที่ 4-12 มิถุนายน 2567

31 พฤษภาคม 2567

กำหนดการ ขั้นตอนและผังการมอบตัวเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็น นักศึกษาสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ

24 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 มาร่วมพูดคุย สอบถาม ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์และเพจ Facebook

23 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี แสงอุทัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรชีววิทยา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

การประชุมอาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเคมี

เว็บไซต์หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรชีววิทยา
หลักสูตรเคมี
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.