รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   กรรมการประจำคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   กรรมการบริหารคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ)
   การจัดทำผลงานทางวิชาการ
 
   หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
   วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
      วิทยาศาสตร์ประยุกต์
   วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ
   วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
   คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2553
   แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ-ร้องเรียน
 
 
 
ผลงานอื่นๆ >> 

ข่าวประชาสัมพันธ์
22 มิ.ย. 61 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 วันที่ 16-18 สิงหาคม ...
6 ต.ค. 60 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 ...
1 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ...
15 มิ.ย. 60 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
01 มิ.ย. 60 รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

ข่าวอื่นๆ>>
   โครงการจัดการองค์ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
   ทีมผู้บริหาร และบุคลากร จัดโครงประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานพันธกิจสัมพันธ์...
   ทีมบุคลากรร่วมแสดงความมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 อาจารย์ ดร.วิรัตน์ จำนงรัตนพัน...
   ทีมบุคลากรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์"...
   มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560...
   รับฟังการบรรยาย แนวคิด การจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีควบ (คู่ขนาน) 2 ปริญญา จาก อาจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ...
   โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน...
   บรรยากาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560...
   บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณบดี ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหาร ในโครงการติดตามผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร...
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ามาสู่รั้วอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27-30 มิ.ย60 ที่ผ่านมา...
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>  
 
 
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้โรงยิม  
ปณ.รับเรื่องจากภาคประชาชน  
 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารสำนักงาน  
 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร  
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย  
ระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ระบบจัดการความรู้ (KM Science) 
ระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อการบริหาร  
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์  
ระบบรับส่งหนังสือราชการ  
ระบบลงทะเบียนฝากประวัติสมัครงาน  
 
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออก  
ศูนย์ศึกษาึความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น  
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    
และคณิตศาสตร์  
ศูนย์สาธิตโครงการตามแนวพระราชดำริ  
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560  
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560  
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559  
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
 
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.