กรรมการประจำคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   กรรมการบริหารคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   งานหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับฯ
   การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
   ตัวอย่างการจัดทำผลงานทางวิชาการ
   วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   บันทึกเรื่องเล่าการเดินทางการนำเสนอผลงาน
     ของอาจารย์ในต่างประเทศ
   แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความ
     ทางวิชาการ (ประเภทวารสาร)
   แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความ
     ทางวิชาการ (ประเภทนำเสนอ)
   แบบเสนอภาระงานขั้นต่ำ
   แบบวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
 
   แบบเสนอโครงการและรายงานผลฯ
   แบบเสนอภาระงานวิจัย
   รายละเอียด/แบบฟอร์มการขอทุนฯภายใน
   คู่มือการจัดการงานวิจัย
   วิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการนำผลงานวิจัยฯ สู่การนำไปใช้
     ประโยชน์
 
   จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
   คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2553
   แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ-ร้องเรียน
 
 
 
ผลงานอื่นๆ >> 
 
ข่าวอื่นๆ >>News Online Designed by สาขาคอมพิวเตอร์ [E-mail:chanida@uru.ac.th]
 
 
  คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 5 ส ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา....
   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมกิจกรรมเดินประเพณี "สักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์" สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และตระหนักถึงความจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ....
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุม กรอ. อาคาร ICIT ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา.....
    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557 ส่วนภูมิภาค จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราภชัฏอุตรดิตถ์ที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการด้านต่างๆ มากมาย โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักเรียน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในการเข้าชมเป็นอย่างมาก...... [ ภาพกิจกรรมวันที่ 19 ส.ค. 57 ] [ ภาพกิจกรรมวันที่ 20 ส.ค. 57 ]
    การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคาร ICIT วันที่ 15 สิงหาคม 2557.....
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ โดยมี อ.วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ เป็นวิทยากรในการแนะนำบุคลิกภาพ และการก้าวสู่โลกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ........
   การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา....
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>  
 
 
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ปณ.รับเรื่องจากภาคประชาชน  
 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารสำนักงาน  
 
ระบบจัดการความรู้ (KM Science)  
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2556
ระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.)  
ระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อการบริหาร  
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์  
ระบบรับส่งหนังสือราชการ  
ระบบลงทะเบียนฝากประวัติสมัครงาน  
ระบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์และฐานข้อมูล  
นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ  
 
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออก  
ศูนย์ศึกษาึความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น  
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    
และคณิตศาสตร์  
ศูนย์สาธิตโครงการตามแนวพระราชดำริ  
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557  
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557  
 
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.