กรรมการประจำคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   กรรมการบริหารคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   งานหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับฯ
   การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
   ตัวอย่างการจัดทำผลงานทางวิชาการ
   วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   บันทึกเรื่องเล่าการเดินทางการนำเสนอผลงาน
     ของอาจารย์ในต่างประเทศ
   แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความ
     ทางวิชาการ (ประเภทวารสาร)
   แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความ
     ทางวิชาการ (ประเภทนำเสนอ)
   แบบเสนอภาระงานขั้นต่ำ
   แบบวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
 
   แบบเสนอโครงการและรายงานผลฯ
   แบบเสนอภาระงานวิจัย
   รายละเอียด/แบบฟอร์มการขอทุนฯภายใน
   คู่มือการจัดการงานวิจัย
   วิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการนำผลงานวิจัยฯ สู่การนำไปใช้
     ประโยชน์
 
   จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
   คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2553
   แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ-ร้องเรียน
 
 
 
ผลงานอื่นๆ >> 
 

ข่าวอบรม/สัมมนา
21 ก.ค. 58 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558
21 ก.ค. 58 โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
21 ก.ค. 58 โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
02 มิ.ย. 58 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ"การอบรมการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตร" จำนวน 50 คน โครงการจัดวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 โดยมีวิทยากรคือ คุณอุดร จิตพยัค จัดอบรมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 13101 และ 13102 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
11 ก.พ. 58 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจอบรมทำอาหาร-ขนม ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวอาจารย์/นักศึกษา
26 ก.พ.58 โครงการเพชรเคมี
28 พ.ย.57  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2557

ข่าวอื่นๆ>>
 
 
   โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Latex และการเตรียมความพร้อมในการสัมมนาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558...
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ภูสันตะวันลับ จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 "ตะวันลับฟ้า ที่ป่าภูสัน" วันที่ 14-18 มกราคม 2558 ณ บ้านฮวก ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน...
   อาจารย์กิตติ์ คุณกิตติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรในโครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์....
 อาจารย์ ดร.ฉลวย เสาวคนธ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาส โมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีที่ถูกคัดเลือก จำนวน 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
 ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ประจำปี 2557 "หางนกยูงเกมส์" โดยมีการชิงชัย แข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท และในวันที่ 22 พฤศจิกายน ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา โดยมีริ้วขบวนพาเหรดที่สวยงามจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากทุกๆ คณะี...
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>  
 
 
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ปณ.รับเรื่องจากภาคประชาชน  
 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารสำนักงาน  
 
ระบบจัดการความรู้ (KM Science)  
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2556
ระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.)  
ระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อการบริหาร  
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์  
ระบบรับส่งหนังสือราชการ  
ระบบลงทะเบียนฝากประวัติสมัครงาน  
ระบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์และฐานข้อมูล  
นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ  
 
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออก  
ศูนย์ศึกษาึความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น  
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    
และคณิตศาสตร์  
ศูนย์สาธิตโครงการตามแนวพระราชดำริ  
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557  
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557  
 
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.