กรรมการประจำคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   กรรมการบริหารคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   งานหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับฯ
   การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
   ตัวอย่างการจัดทำผลงานทางวิชาการ
   วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   บันทึกเรื่องเล่าการเดินทางการนำเสนอผลงาน
     ของอาจารย์ในต่างประเทศ
   แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความ
     ทางวิชาการ (ประเภทวารสาร)
   แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความ
     ทางวิชาการ (ประเภทนำเสนอ)
   แบบเสนอภาระงานขั้นต่ำ
   แบบวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
 
   แบบเสนอโครงการและรายงานผลฯ
   แบบเสนอภาระงานวิจัย
   รายละเอียด/แบบฟอร์มการขอทุนฯภายใน
   คู่มือการจัดการงานวิจัย
   วิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการนำผลงานวิจัยฯ สู่การนำไปใช้
     ประโยชน์
 
   จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
   คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2553
   แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ-ร้องเรียน
 
 
 
ผลงานอื่นๆ >> 
 
ข่าวอื่นๆ >>News Online Designed by สาขาคอมพิวเตอร์ [E-mail:chanida@uru.ac.th]
 
 
   โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557....
   คุณปภาดา ชมภูนิตย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และ อาจารย์ ดร.ประภาพร มโนรัตน์ เป็นประธาน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557...
   ด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร วทม. และ ปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว , ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ , รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย...
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้าง publication จากงานวิจัย โดย รศ.ดร.วิลาศ พุ่มวิมล ณ ห้องประชุม ครม. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ...
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) โดย ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี ณ ห้องประชุม กรอ. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ...
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ภูสันตะวันลับ จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 "คืนป่าต้นน้ำ ทำดีเพื่อพ่อ" วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ...
   โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนาสัมพันธ์ึครั้งที่ 8 "กีฬาสานสัมพันธ์-น้องพี่" โดยมีนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยม และสนามกีฬามหาวิทยาลัย...
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>  
 
 
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ปณ.รับเรื่องจากภาคประชาชน  
 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารสำนักงาน  
 
ระบบจัดการความรู้ (KM Science)  
ระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.)  
ระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อการบริหาร  
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์  
ระบบรับส่งหนังสือราชการ  
ระบบลงทะเบียนฝากประวัติสมัครงาน  
ระบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์และฐานข้อมูล  
นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ  
 
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออก  
ศูนย์ศึกษาึความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น  
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    
และคณิตศาสตร์  
ศูนย์สาธิตโครงการตามแนวพระราชดำริ  
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556  
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556  
 
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.