รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   กรรมการประจำคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   กรรมการบริหารคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
       รายงานการประชุม
   งานหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับฯ
   การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
   ตัวอย่างการจัดทำผลงานทางวิชาการ
   วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   บันทึกเรื่องเล่าการเดินทางการนำเสนอผลงาน
     ของอาจารย์ในต่างประเทศ
   แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความ
     ทางวิชาการ (ประเภทวารสาร)
   แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนบทความ
     ทางวิชาการ (ประเภทนำเสนอ)
   แบบเสนอภาระงานขั้นต่ำ
   แบบวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
 
   แบบเสนอโครงการและรายงานผลฯ
   แบบเสนอภาระงานวิจัย
   รายละเอียด/แบบฟอร์มการขอทุนฯภายใน
   คู่มือการจัดการงานวิจัย
   วิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการนำผลงานวิจัยฯ สู่การนำไปใช้
     ประโยชน์
 
   จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
   คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2553
   แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ-ร้องเรียน
 
 
 
ผลงานอื่นๆ >> 
 

ข่าวอบรม/สัมมนา
26 พ.ค. 59 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลอบรมผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1
17 ธ.ค. 58 โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21 ก.ค. 58 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558
21 ก.ค. 58 โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
21 ก.ค. 58 โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
02 มิ.ย. 58 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ"การอบรมการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตร" จำนวน 50 คน โครงการจัดวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 โดยมีวิทยากรคือ คุณอุดร จิตพยัค จัดอบรมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 13101 และ 13102 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
11 ก.พ. 58 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจอบรมทำอาหาร-ขนม ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวอาจารย์/นักศึกษา
26 ก.พ.59 โครงการเพชรเคมี
28 พ.ย.57  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2557

ข่าวอื่นๆ>>
 
 
   หน่วยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดเวทีคืนข้อมูลศักยภาพชุมชนและการหนุนเสริมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลป่าเซ่า ด้วยงานพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์กับสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์...
   บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณบดี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับมหาวิทยาลัยช่วงเช้า และช่วงบ่ายเชิญอาจารย์อาวุโสคณะวิทย์รับการคารวะรดน้ำดำหัว มีบุคลากรเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น...
   แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2557- 2558...
   International Conference on Science and Technology 2016 Celebrating 80 Years of Uttaradit Rajabhat University 1-2 Aug 2016...
   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 18-19พฤษภาคม 2559 ณ ห้องสิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ...
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>  
 
 
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ตารางการใช้โรงยิม  
ปณ.รับเรื่องจากภาคประชาชน  
 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารสำนักงาน  
 
ระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
แนวปฏิบัติที่ดีด้านวิจัย ปีการศึกษา 2557 
แนวปฏิบัติที่ดีด้านผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 
รายงานประจำปีการศึกษา 2557 
ระบบจัดการความรู้ (KM Science) 
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2556
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.)  
ระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อการบริหาร  
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์  
ระบบรับส่งหนังสือราชการ  
ระบบลงทะเบียนฝากประวัติสมัครงาน  
ระบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์และฐานข้อมูล  
นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ  
 
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออก  
ศูนย์ศึกษาึความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น  
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    
และคณิตศาสตร์  
ศูนย์สาธิตโครงการตามแนวพระราชดำริ  
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559  
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558  
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558  
 
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9612050, 081-7851779
Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.