ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็น นักศึกษาสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

23 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับชุดนักศึกษาและเปลี่ยนขนาด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

23 พฤษภาคม 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการพบผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566

14 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 "รอบสมัครด้วยตนเอง ( Walk in)" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

2 พฤษภาคม 2566

เรียนเชิญท่านอาจารย์ทุกท่านวันที่ 28 เมษายน เวลา 13.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 ขึ้นในหัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ"

25 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่_3

24 เมษายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี แสงอุทัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการดำเนินงาน ตรวจประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

แนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาของคณะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกที่มีผลกระทบสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์

อบรมเพิ่มสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน 21-23 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารีรัตน์ สุกใส ได้รับการเลือกตั้งเป็น"ประธานสโมสรคนใหม่" ด้วยคะแนนมากที่สุด 36.6%

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566

จิบกาแฟเสาวนางานวิจัย ครั้งที่ 2

ค่ายปรับสภาพนักเรียน วิทย์ คณิต IT โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สโมสรนักศึกษานักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิต ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.